POLF723 Gestion de projets des fonds structurels de I’UE

Annotation:

Курсът има за цел да запознае студентите с основни понятия и въпроси, свързани с финансирането и управлението на проекти по Европейските структурни и инвестиционни фондове, проектния цикъл и процедурите за одобряване на европейски проекти.

прочети още
Politique internationale

Lecturers:

Assoc. Prof. Tsvetelina Marinova, PhD

Course Description:

Competencies:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• ..... как се финансират проекти по фондове на ЕС.;

• как се управляват проекти по Структурните и инвестиционни фондове на ЕС.

2) могат:

• да разработят собствено проектно предложение и да кандидатстват за финансиране от фондовете и програмите на ЕС.


Prerequisites:
макроикономика

международна икономика

европейска интеграция

Types:
Full-time Programmes

Types of Courses:
Lecture

Language of teaching:
French

Topics:

  1. Кохезионна политика на ЕС
  2. Тематични политики - програми на ЕС
  3. Проектен цикъл
  4. Финансиране на проекти по Структурните и инвестиционни фондове на ЕС в периода 2014-2020 г.
  5. Финансиране на общностни програми в периода 2014-2020

Bibliography:

Manuel Gestion du cycle de projet, Commission européenne

http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/policy/what/investment-policy/

https://europa.eu/european-union/about-eu/funding-grants_fr

http://ec.europa.eu/budget/mff/index2021-2027_fr.cfm

http://ec.europa.eu/budget/mff/index2014-2020_fr.cfm