POLB246 Foreign policy and security policy of EU

Annotation:

Курсът представя външната политика на ЕС и нейните водещи основни принципи. В сравнителна перспектива, общите усилия и инициативи са претеглени и оценени през призмата на националния интерес на държавите-членки на Общността и паралелната им самостоятелна външна политика. Анализира се мястото и ролята на ЕС като самостоятелен актьор на международната политическа сцена. Представя се възможностите за изследване на процесите на политическа интеграция в рамките на съюза през призмата на външната политика на общността. Курсът цели изграждането на теоретична рамка за изследване на формирането на външната политика на ЕС, спрямо различни субекти на международните отношения. Чрез тази теоретична рамка се анализират двустранните отношения на ЕС с различни международни организации и самостоятелни политически актьори. По време на целия курс студентите са насърчавани критично да прилагат изградената концептуална рамка, да я надграждат и да правят аналитични предположения и обосновани заключения отвъд рамките на съществуващите изследвания на външните отношения на ЕС.

прочети още
Politique internationale

Lecturers:

Asst. Prof. Ivan Nachev, PhD
Asst. Prof. Lyubomir Stefanov, PhD

Course Description:

Competencies:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните идеи, институции и тенденции в развитието на Външните отношения на Европейския съюз.

• Факторите, които влияят върху формирането на външната политика на Европейския съюз.

2) могат:

• Критично да прилагат изградената от курса концептуална рамка при изследване на проблеми свързани с външните отношения на Европейския съюз.

• Използват теоретични модели при изследване на политическа интеграция на Европейския съюз.


Prerequisites:


Types:
Full-time Programmes

Types of Courses:
Lecture

Language of teaching:
Bulgarian

Topics:

  1. Институции на ВП. Общата външна политика и политика за сигурност на ЕС като инструмент за анализиране на европейската интеграция.
  2. Общата външна политика в Лисабонския договор
  3. Политиката на съседство на ЕС – измерения и перспективи
  4. Бъдещето на ЕС като полюс в новия многоъгълник на световната сигурност
  5. Бежанските, мигрантските и имигрантските вълни към ЕС – причини, последствия, политики
  6. Презентация
  7. Дискусия

Bibliography:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

Бжежински, З. Голямата шахматна дъска, Обсидиан, София: 2001

Вайденфелд, В. и Веселс, В. - Европа от А до Я (Справочник по европейска интеграция), фондация "Конрад Аденауер" , 2004;

Кисинджър, Х., Дипломацията, Труд, София: 1997

Ленърд, Дик - Справочник за Европейския съюз (девето издание), Представителство на ЕК в България, "Минерва", София 2006;

Присъединяването на Западните Балкани към ЕС: Мисията (не)възможна. Friedrich Ebert Foundation, Office Bulgaria

Хънтигтън, С. Сблъсъкът на цивилизациите и преобразуването на световния ред, Обсидиан, София, 2006

Brtetherton, Ch. and Vogler, J. The European Union as a Global Actor, Routledge:London, 1999.

Bickerton, C.J. The Perils of Performance: EU Foreign Policy and the Problem of Legitimization.PERSPECTIVES 28/2007 Edwards, Geoffrey and Pijpers, Alfred The Politics of European Treaty Reform , Cassell, 1997.

Journal of democracy. October 2011, Volume 22, Number 4 Comparing the Arab Revolts.

Keukeleire, Stephan and MacNaughtan, Jennifer, The Foreign Policy of the European Union, Palgrave Macmillan, March 2008.

Moravcsik, Andrew, The choice for Europe : social purpose and state power from Messina to Maastricht / Andrew Moravcsik, Ithaca: Cornell University Press, 1998;

Rieker, P. The EU — A Capable Security Actor? Developing Administrative Capabilities. European Integration, Vol. 31, No. 6, 703–719, November 2009

Regelsberger, Elfriede. The EU as an Actor in Foreign and Security Policy: Some Key Features of

CFSP in an Historical Perspective. Social Europe the journal of the european left Summer/Autumn 2007

Assessment:

Участие в семинари 30 %

Презентация 30 %

Писмена/Курсова работа 40 %

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА:

Студентите, които получат оценка от 5,00 или по-висока не са задължени да се явяват на финалния изпит.

Оценките и датите на всички изпити се публикуват в личния профил на всеки студент в http://student.nbu.bg/