ARCM041 Архитектура и исторически контекст

Анотация:

Курсът запознава студентите с теорията и практиката на контекстуализма в архитектурата. Анализира се ролята на историческия контекст за качеството на архитектурния творчески продукт; спецификата на контекста на различни пространствени нива; диалогът между историческите пластове в историческата среда и възможностите за нейната архитектурна интерпретация. Представен е методическият подход за архитектурно творчество в исторически контекст. Анализират се забележителни примери от световната и българската практика, с многобройни мултимедийни илюстрации. Целта е да се формира в студента съвременна чувствителност към идентичността на мястото и историческия контекст в архитектурната среда, да се усвои методически подход за архитектурно творчество, инспирирано от особеностите на средата и нейните ценности.

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

проф. Пеньо Столаров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Ролята на историческия контекст в архитектурното творчество

• Методически подход за архитектурното творчество в исторически контекст

• Формират професионална чувствителност към идентичността на мястото и културните стойности на историческата среда

2) могат:

• Да прилагат методически подход за архитектурно творчество в разнообразен исторически контекст – основа за тяхната широка европейска реализация


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Знания за методика на архитектурно творчество

• Базисни умения за архитектурно проектиранеФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

АРХИТЕКТУРА. 1985, кн. 3/4 (Броят е посветен на опазване на културното наследство); Архитектура и общество/Architecture and society - В поиски контекста/In search of context. 1987, кн. 6 (Броят е посветен на архитектурното творчество в исторически контекст); Кръстев Т. Архитектурното творчество. С., Техника, 1979; Линч К. Образ города. М., Стройиздат, 1982; Национални нормативи и международни документи по опазване на културното наследство (документите се изтеглят от интернет по предоставен списък); Centres Historiques -methodes d’analyse. STU, Paris, 1989 ; Krestev T. Authenticite et contexte. Restauro, 129/1994; Krestev T. Auf der Suche nach Toleranz. Der Architekt, 1/1998; Krestev T. Cultural Diversity and the Concept of Authenticity. Nara. 1995; Krestev T. L'evolution de la pensee et de l'attitude en architecture. Restauro, 132/1995; Krestev T. Une strategie urbanistique pour sauvegarde et l'usage du patrimoine. JS ICOMOS, 1998 ; 11th General Assembly and International Symposium ICOMOS "The Heritage and Social Changes", Symposium Papers, Sofia, BNC/ICOMOS, 1996; Jokilehto Jukka. A History of Architectural Conservation. Butterworth-Heinemann, Oxford, 1999

Средства за оценяване:

Т1 - Есе

Т2 - Дискусия