ARCM037 Индустриални сгради и комплекси І част

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА:

Курсът обхваща същността и развитието на индустриалните сгради и комплекси; проблемите с избор на място за изграждане на индустриално предприятие. Разглеждат се принципите при проектиране на генерален план на предприятие; основните типове производствени сгради (с висока степен на универсалност); както и обслужващите и помощно-производствените сгради.

Образователната цел на курса е да даде познания за основните групи изисквания при проектиране и изграждане на индустриалните предприятия

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

 Светослава Андрейчин  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1)знаят:

•основните групи изисквания към индустриалните сгради и комплекси;

•принципите при проектиране на генерален план на предприятие;

•характеристиките на понятието „универсалност”;

•Характеристиките на основните групи индустриални сгради

2) могат:

•да анализират индустриално предприятие;

•да анализират индустриална сграда

•да се справят с проект за малко предприятие;

(Тези знания и умения могат да се достигнат пълноценно, като паралелно се завърши извънаудиторният курс АRСМ 337 – проект)


Предварителни изисквания:
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

Студентите да имат знания, свързани с основните понятия за функция, конструкция и естетика в архитектурата.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Нойферт,Е. Архитектурно проектиране. София. Софтпрес 2008

2. Писарски,М., А.Аврамова. Промишлени сгради. София. Техника’1997

3. Сиврев,Л. Енергоефективни санитарно-хигиенни звена в промишлените предприятия.София. УАСГ .