ESPB646 Практика: Хоспитиране

Анотация:

Курсът има за цел:

▪ да даде възможност на студентите да се запознаят на практика с особеностите на чуждоезиковото обучение в контекста на българското общообразователно училище;

▪ " да направи прехода от теорията към практиката (педагогическия стаж) по-плавен и безболезнен;

▪ " да развие у студентите умения и навици за работа в класната стая;

▪ " да развие умения за критически анализ, изследване и справяне с конкретни методически проблеми на работното място.

▪ С оглед на тези цели курсът предполага следните форми на учебна работа:

▪ " наблюдение на уроци (изисква самостоятелна работа от страна на студентите и включва подготовка за полево изследване и водене на структурирано наблюдение)

▪ " обсъждане на наблюдаваните уроци под ръководството на методик и/или ментор (предполага активност от страна на студентите по време на дискусиите).

прочети още
Испанистика (с втори чужд език английски)

Преподавател(и):

гл. ас. Магдалена Караджункова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят/познават:

▪ отблизо и на практика особеностите на чуждоезиковото обучение в основната степен на българското общообразователно училище.

2) могат:

▪ да подлагат на конструктивен анализ и изследват конкретни методически проблеми на работното място;

▪ да вземат бързи и добре обосновани решения в процеса на интензивно обучение по чужд език.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

▪ по испански език на ниво С1 (и по-високо) от Европейската езикова рамка;

▪ записан/завършен курс по Дидактика и Методика и АВИТО на ЧЕО.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Димитрова, С. и Ташевска, С. (2005) Педагогическо портфолио за стажант-учители по чужд език. София: НБУ

2. Симеонова Й. (2000), Преподавателят по чужд език. С комуникативна ориентация и комуникативност в обучението. С., изд. Къща "Актив-комерс"

3. Симеонова Й. (2000), Чуждоезиково общуване и комуникативна ориентация на преподавателя, сп. ЧЕО, кн. 1

4. Симеонова Й. (2000), Комуникативни акценти в началната методическа подготовка, сп. ЧЕО, кн. 5-6

5. Стефанова П. (1999), По въпроса за планирането на учебния процес по чужд език", сп. ЧЕО, кн. 5

6. Симеонова Й. (2000), Преподавателят по чужд език. С комуникативна ориентация и комуникативност в обучението. С., изд. Къща "Актив-комерс"

7. Симеонова Й. (2000), Чуждоезиково общуване и комуникативна ориентация на преподавателя, сп. ЧЕО, кн. 1

8. Симеонова Й. (2000), Комуникативни акценти в началната методическа подготовка, сп. ЧЕО, кн. 5-6

9. Стойчева, Д. (2000), Педагогическа практика - цели, съдържание, организационни форми, сп. ЧЕО, кн.5-6

Средства за оценяване:

▪ Оценка на резултатите от самостоятелната работа (портфолио от попълнени формуляри за наблюдение и анализ "Какво научих от наблюдението" ) - 70 %

▪ Оценка на участието в дискусиите на наблюдаваните занятия - 30%