BCLB611 Проект:“Материали за ЧЕО“

Анотация:

Да подготви студентите за тяхната практическа реализация като учители по чужд език, като им даде теоретични познания и практически умения за оценяване на учебни материали по чужд език (в рамките на учебните комплекси).

Курсът се състои от различни форми на учебна натовареност:

- запознаване с теоретичните въпроси на оценката на учебни материали по чужд език,

- самостоятелна работа (студентите правят критичен анализ на учебни материали по чужд език с оглед на конкретни условия на обучение и конкретна целева група).

прочети още
Испанистика (с втори чужд език английски)

Преподавател(и):

гл. ас. Милен Шипчанов  д-р
доц. Елена Савова  д-р
доц. Светлана Димитрова-Гюзелева  д-р
гл. ас. Магдалена Караджункова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят/ познават:

- критериите за оценка на учебни материали по чужд език (в рамките на учебните комплекси).

2) могат:

- да правят научно обоснован критичен анализ на учебни материали по чужд език с оглед на конкретни условия на обучение и конкретна целева група.

- да разработват допълнителни учебни материали и да дидактизират автентични такива за нуждите на ЧЕО при конкретни условия на обучение и за конкретна целева група.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Чужд език ниво С1 и по-високо

• Дидактика и методика на ЧЕОФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Запознаване с теоретичните въпроси на оценката на учебни материали по чужд език: # Критерии за научна оценка на учебни комплекти по ЧЕ - дидактически, лингвистични, социо-културни. # Критерии за преценка на учебни комплекти от личната гледна точка на учителя.
  2. # Запознаване с учебния комплект по чужд език, използван от базовия учител (в рамките на хоспитирането от практическата подготовка на студентите като преподаватели по чужд език). # Наблюдение на занятия по чужд език (в рамките на хоспитирането от практическата подготовка на студентите като преподаватели по чужд език) и критично осмисляне и анализ на видяното (изпалзването на учебния комплект в процеса на ЧЕО) в светлината на целите на преподавателя, постигнатите резултати и теорията на чуждоезиковото обучение
  3. Самостоятелна работа - рецензия на учебен комплект по ЧЕ: # студентите правят научно обоснован анализ на учебни материали по чужд език (избран от тях учебен комплекс) с оглед на конкретни условия на обучение и конкретна целева група. # при установяване на дефицити в учебния комплект, студентите разработват допълнителни учебни материали и/или дидактизират автентични такива за нуждите на ЧЕО в конкретния учебен контекст.

Литература по темите:

1. Димитрова, С. и Ташевска, С. (2004) Педагогическо портфолио за стажант-учители по чужд език. София: НБУ

2. Стефанова, П. (1999) Методика на чуждоезиковото обучение. Изд. Парадигма, С.

3. Стефанова, П. (2011) Ръководство за преподавателя в учебния комплекс по съвременен език - теоретичен мoдел. Изд. "Фараго", С.

4. Шопов, Т. (2002) Чуждоезиковата методика. Университетско издателство "Св. Климент Охридски", С.

5. Cunningsworth, A. (1995) Choosing your Coursebook. Macmillan: Heinemann.

6. Grant, N. (1987) Making the Most of Your Textbook. Harlow: Longman

7. Harmer, J. (2001) The Practice of English Language Teaching (third edition, completely revised and updated). London: Longman Pearson Education Limited

8. Scriverner, J. (1994). Learning Teaching. Oxford: Heinemann

9. Wajnryb, R. (1992). Classroom observation tasks. Cambridge: Cambridge University Press

10. Ur, P. (1996) A Course in Language Teaching, Practice and Theory, Cambridge: Cambridge University Press