BCLB906 Методика на ЧЕО - I част

Анотация:

Курсът цели да осигури необходимата база от знания за развиване на конкретни професионални умения, свързани с избраната специалност от студентите - филолог, учител по чужд език. В процеса на обучение се използват разнообразни лекционни форми, които изискват активност от страна на студентите – участие в дискусии, работа по групи за решаване на практически казуси и т.н. Сред целите на курса са:

• да запознае студентите с особеностите на чуждоезиковото обучение в основната и средната степен на българското общообразователно училище;

• да представи основните съвременни методи за развиване на езикови знания и речеви умения;

• да разгледа различните аспекти на управление на учебния процес;

• да развие умения за изследване и справяне с конкретни методически проблеми на работното място.

прочети още
Испанистика (с втори чужд език английски)

Преподавател(и):

преп. Светлана Ташевска  
доц. Светлана Димитрова-Гюзелева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят/познават/ владеят:

• основните компоненти на чуждоезиковата компетентност,

• съвременните тенденции в методите за чуждоезиково обучение,

• особеностите на чуждоезиковото обучение в българското общообразователно училище,

• възможностите за прилагане на модерните ИКТ в ЧЕО,

• научната терминология в областта на методиката.

2) могат:

• да анализират учебни процеси и чуждия преподавателски опит,

• да планират конкретни учебни занятия по чужд език върху основата на действащи учебни системи по съответния чужд език,

• да преподават чуждоезикови знания и развиват речеви умения у обучаваните,

• да контролират и управляват успешно учебния процес;

• да изследват и да се справят с конкретни методически проблеми на работното място.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• по чуждия език на равнище С1 по Общата европейска езикова рамка;

• по дидактика и/или увод в методиката на ЧЕО.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Увод. Компоненти на комуникативната компетентност на чуждия език – Европейска езикова рамка.
 2. Развиване на рецептивните речеви умения: четене с разбиране
 3. Развиване на рецептивните речеви умения: слушане с разбиране
 4. Развиване на продуктивните речеви умения: говорене
 5. Развиване на продуктивните речеви умения: писане
 6. Интегриране на езиковите знания в комуникативните умения и използване на възможностите на съвременните ИКТ в ЧЕО.
 7. Преподаване на езикови знания: произношение и правоговор
 8. Преподаване на езикови знания: лексика
 9. Преподаване на езикови знания: граматика
 10. Управление на учебния процес: педагогическа комуникация и метаезик на преподавателя
 11. Управление на учебния процес: форми на работа и взаимодействие в класната стая
 12. Управление на учебния процес: предоставяне на обратна връзка, проверка на резултата от учебните дейности и поправка на грешките
 13. Управление на учебния процес: планиране на учебното занятие
 14. Интегриране на знанията за културата на носителите на езика и развиване на междукултурна комуникативна компетентност.
 15. Връзка между теорията и практиката на чуждоезиковото обучение – решаване на практически казуси

Литература по темите:

Основна литература

На български език/ In Bulgarian:

1. Димитрова, С. и Ташевска С. (2004) Педагогическо портфолио за стажант-учители по чужд език. София: НБУ

2. Обща европейска езикова рамка: изд. Релакса, Варна 2006

Стефанова, П. (1999) Методика на чуждоезиковото обучение. София: Парадигма

3. Шопов, Т. (1998) Вторият език (Аспекти на теорията и практиката на обучението по английски език). София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски"

На английски език/ In English:

1. Common European Framework of Reference: Learning, teaching, assessment. Council of Europe, Cambridge University Press, 2001 [има също версии на немски и френски език]

2. Harmer, J. (1991) The Practice of English Language Teaching. London: Longman

3. Harmer, J. (1998) How to Teach English. London: Longman

4. Harmer, J. (2001) The Practice of English Language Teaching (third edition), London: Longman Pearson Education Limited

5. Hedge, T. (2000) Teaching and Learning in the Language Classroom. Oxford: Oxford University Press

6. Parrott, M. (1993) Tasks for Language Teachers. Cambridge: Cambridge University Press

7. Scrivener, J. (1994). Learning Teaching. Oxford: Heinemann

8. Scrivener, J. (2011). Learning Teaching. 3rd ed. MacMillan

9. Ur, P. (1996) A Course in Language Teaching, Practice and Theory, Cambridge: Cambridge University Press

10. Wajnryb, R. (1992) Classroom Observation Tasks. Cambridge: Cambridge University Press

11. Walters, S. and Gower, R. (1983) Teaching Practice Handbook. Oxford: Heinemann

12. Walters, S. and Gower, R. (1995) Teaching Practice Handbook. 2nd revised ed. Macmillan