BCLB856 ИКТ в обучението по чужд език и работа в дигитална среда

Анотация:

Курсът има ясно изразена насоченост към избрания профил от студентите – учител по чужд език. В процеса на обучение се използват разнообразни лекционни форми, които изискват активност от страна на студентите – участие в дискусии, работа по групи за решаване на практически казуси и т.н. Сред целите на курса са:

• да запознае студентите с особеностите на чуждоезиковото обучение в началната, основната и средната степени на българското общообразователно училище;

• да подготви студентите за решаване на специфичните проблеми на методиката на чуждоезиково обучение в различните възрасти;

• да представи модерните тенденции в развитието на методите за чуждоезиково обучение;

• да развие умения за интегрирано преподаване на чуждоезиковите знания и успешно контролиране на учебния процес;

• да развие умения за интегриране на знания за изучаваната култура в процеса на преподаване на чуждия език;

• да изгради умения у студентите за прилагане на информационни и комуникационни технологии в чуждоезиковото обучение;

• да запознае студентите с основните форми за проверка и оценяване на езиковите постижения на обучаваните.

прочети още
Испанистика (с втори чужд език английски)

Преподавател(и):

гл. ас. Милен Шипчанов  д-р
гл. ас. Станислав Богданов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят/познават:

• съвременните тенденции в методите за чуждоезиково обучение;

• особеностите на чуждоезиковото обучение в различни възрасти;

• компонентите на учебния процес по чужд език, нормативните документи и задачите на учителя в обучението;

• образователните възможности и потенциала на съвременните информационни и комуникационни технологии;

• основните форми и методи за проверка и оценяване на учебните постижения по чужд език;

• основните методи на педагогическо изследване.

2) могат:

• критично да анализират и осмислят собствения и чуждия преподавателски опит,

• да планират конкретни учебни занятия по чужд език върху основата на действащи учебни системи по съответния чужд език,

• да преподават чуждоезикови знания и развиват речеви умения у обучаваните;

• да контролират и управляват успешно учебния процес;

• да създават предпоставки за развиване на автономност у обучаваните и мотивация за продължаване на учебния процес извън класната стая и след края на обучението по чужд език;

• да интегрират знания за изучаваната култура в процеса на преподаване на чуждия език;

• да използват умело информационни и комуникационни технологии в чуждоезиковото обучение;

• да изследват и се справят с конкретни методически проблеми на работното място.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• по поне един чужд език на ниво С1 (и по-високо) от Европейската езикова рамка;

• успешно завършени курсове по дидактика и методика (Увод в методиката и Методика на ЧЕО).Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

На английски език

• Alderson, J. C., Clapham, C. & Wall, D. (1995) Language Test Construction and Evaluation, Cambridge: Cambridge University Press

• Bogdanov, S. (2013). Hacking Hot Potatoes: The Cookbook. НБУ, София ISBN 9789545357695

• Damen, L. (1987) Culture learning: The fifth dimension in the language classroom, Addison-Wesley

• Eastment, D. (1999) The Internet and ELT. London: The British Council/ Oxford: Summertown Publishing

• Gitsake, C. and R. P. Taylor. (1999) Internet English: WWW-Based Communication Activities. Oxford: Oxford University Press

• Heaton, J.B. (1990) Classroom Testing. Harlow: Longman

• Hedge, T. (2000) Teaching and Learning in the Language Classroom. Oxford: Oxford University Press

• McDonough, J. and Shaw, C. (2003) Materials and Methods in ELT (2nd edition). Oxford: Blackwell Publishing

• McNamara, T. (2000) Language Testing, Oxford: Oxford University Press

• Moon J. (2000) Children Learning English, Macmillan Heinemann

• Nunan, D. (1989) Designing Tasks for the Communicative Classroom. Cambridge: Cambridge University Press

• Teeler, D. and P. Gray. (1999) How to Use the Internet in ELT. Harlow: Longman

• Weir, C. (1993) Understanding and Developing Language Tests, Prentice Hall

• Windeatt, S., Hardisty, D. and Eastment, D. (2000) The Internet. Oxford: Oxford University Press

Френски:

-Le Francais dans le Monde, списание

-NOUVELLES TECHNOLOGIES ET APPRENTISSAGE DES LANGUES. Le Francais dans le Monde. Recherche et applications (Prilojenie sbornik). Aout/Septembre 1988.

-PUBLICS SPECIFIQUES ET COMMUNICATION SPECIALISEE. Le Francais dans le Monde. Recherche et applications (Prilojenie sbornik). Aout/Spetembre 1990.

-Valette, Rebecca M. (1975) Le test en langues etrangeres. Guide pratique. Paris: Classiques Hachette

Български:

• Димитрова, С. и Ташевска, С. (2004). Педагогическо портфолио за стажант-учители по чужд език. София: НБУ

• “Държавни образователни изисквания за учебно съдържание – чужди езици” (2001), сп. Чуждоезиково обучение, кн.1, стр. 66-75

• Симеонова Й. (2000) Преподавателят по чужд език. С комуникативна ориентация и комуникативност в обучението. С., изд. Къща "Актив-комерс"

• Симеонова Й. (2000) ‘Чуждоезиково общуване и комуникативна ориентация на преподавателя’, сп. ЧЕО, кн. 1

• Симеонова Й. (2000) ‘Комуникативни акценти в началната методическа подготовка’, сп. ЧЕО, кн. 5-6

• Стефанова, П. (1999). Методика на чуждоезиковото обучение. София: Изд. “Парадигма”

• Стефанова П. (1999) ‘По въпроса за планирането на учебния процес по чужд език’, сп. ЧЕО, кн. 5

• Стойчева, Д. (2000) ‘Педагогическа практика – цели, съдържание, организационни форми’, сп. ЧЕО, кн.5-6

• Шопов, Т. (1998) Вторият език (Аспекти на теорията и практиката на обучението по английски език). София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”

• Шопов, Т. (2002) Чуждоезиковата методика. София: Университетско издателство “Св.Климент Охридски”

Средства за оценяване:

ТЕСТОВЕ-25%

КУРСОВА РАБОТА-25%

УЧЕБНА СИМУЛАЦИЯ-25%

УСТЕН ИЗПИТ-25%