ESPB656 Превод на научно-популярен текст

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите:

• с общите аспекти при превода на научно-популярен текст;

• с лингвистичните и контекстуалните аспекти на изходния текст;

• с преводаческите стратегии и техния избор;

• с методите на работа със справочна литература;

прочети още
Испанистика (с втори чужд език английски)

Преподавател(и):

гл. ас. Станимир Мичев  
гл. ас. Венета Сиракова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• общите стратегии при превода на научно-популярен текст;

• основните методи за анализ и преводаческа интерпретация.

2) могат:

• да превеждат достъпни научно-популярни текстове и да намират адекватни решения;


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• да владеят много добре испански език;

• да имат широка обща култура.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Испански

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Специализирани издания от различни области на познанието.

Средства за оценяване:

Текущ контрол: Семестриален изпит:

Тестове 50% Устен изпит

Участие в семинари 50% Практически изпит 100 %