ESPB653 Превод на икономически текст

Анотация:

? Курсът е с продължителност 30 академични часа. За един семестър се излага основното терминологично ядро и се придобиват умения за превод от испански език на специализирани икономически текстове с умерена трудност. През първите пет седмици (10 часа) студентите се запознават с основните преводачески проблеми, свързани с този вид литература, на базата на конкретен преводен материал, което изисква значителна активност от страна на студентите - участие в обсъждането на конкретни преводи, индивидуална работа и пр. След шестата седмица студентите трябва да са готови да пристъпят към напълно самостоятелна работа. Тя включва усвояване на възможностите за вариантност при превода на различните жанрове в областта на икономическата литература; превод на различни по трудност икономически текстове чрез постепенно разширяване на тематичния кръг и усложняване на структурата на текста; анализ на преводите и събиране на разнообразен тематичен материал.

ЦЕЛИ НА КУРСА:

1. Да запознае студентите с някои от най-основните текущи икономически проблеми, застъпени в неспециализирани периодични издания, и с особеностите на тяхното отразяване на испански език.

2. Да се усвои терминологичното ядро на икономическата литература на испански език и постепенно да се създаде терминологична банка.

3. Да се предадат вариантите за превод на усвоената вече базова терминология на български език (или съответно от български на испански език).

4. Постепенно да се разширяват познанията на студентите за нужните преводачески трансформации при този вид специализиран превод.

5. Да се изгради у студентите диференциран подход при превода на икономическа литература в зависимост от адресата на текста.

прочети още
Испанистика (с втори чужд език английски)

Преподавател(и):

гл. ас. Венета Сиракова  д-р
преп. Любка Славова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основната икономическа терминология;

2) могат:

• да превеждат достъпни икономически текстове


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Основни теоретични принципи в контекста на образователните цени на курса. Жанрове в икономическата литература.
  2. Основна икономическа терминология, използвана в умерени по трудност икономически текстове на испански език.
  3. Вариантност в превода на икономическите текстове според специфичните изисквания на адресата, за когото е предназначена информацията.
  4. Анализ и превод на вестникарски статии (от испански на български език), посветени на финансови и икономически теми.
  5. Текущо и финално оценяване

Литература по темите:

1. Испански периодичен печат: El Pais, ABC, El Mundo.

2. Български периодичен печат: в. Труд, в. 24 часа, в. Сега, в. Дневник.

Средства за оценяване:

Писмен превод 100 %