ESPB652 Превод на административно-правни документи

Анотация:

Курсът е с продължителност 30 академични часа. За един семестър се излага основното терминологично ядро и се придобиват умения за превод от испански език на специализирани административно-правни текстове с умерена трудност. През първите пет седмици (10 часа) студентите се запознават с основните преводачески проблеми, свързани с този вид литература, на базата на конкретен преводен материал, което изисква значителна активност от страна на студентите - участие в обсъждането на конкретни преводи, индивидуална работа и пр. След шестата седмица студентите трябва да са готови да пристъпят към напълно самостоятелна работа. Тя включва усвояване на възможностите за вариантност при превода на различните жанрове в областта на юридическата литература; превод на различни по трудност административно-правни текстове чрез постепенно разширяване на тематичния кръг и усложняване на структурата на текста; анализ на преводите и събиране на разнообразен тематичен материал.

прочети още
Испанистика (с втори чужд език английски)

Преподавател(и):

преп. Любка Славова  
преп. Валентина Славова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- основната административно-правна терминология:

2) могат:

- да превеждат достъпни административно-правни текстове.


Предварителни изисквания:
Студентите трябва да владеят испански език в много добра степен (минимум В2 по Съвета на Европа).Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Испански

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Основни теоретични принципи в контекста на образователните цели на курса.
  2. Жанрове в юридическата литература според класификацията на правните науки.
  3. Основна юридическа терминология, използвана в умерени по трудност правни текстове на испански език.
  4. Правна теория и практика.
  5. Конституцията и съдебната власт. Държавно устройство на Испания.
  6. Анализ и превод на текстове, свързани с административно-правната дейност.
  7. Анализ и превод на документи, свързани с административното обслужване на гражданите;
  8. Норматива за превод и легализация на документи.
  9. Подготовка и провеждане на текущ контрол
  10. Подготовка и провеждане на финален изпит

Литература по темите:

AGUIRRE BELTRAN, Blanca; HERNANDO DE LARRAMENDI, Margarita: El Espanol por profesiones: El lenguaje juridico; SGEL (1998).

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 50 %

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50%