ESPB615 Техники на устния превод

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа, в които обучаваните се запознават с основни мнемотехники за подготовка на устни преводачи.

След завършването на курса студентите трябва да умеят да прилагат мнемотехники за запаметяване, анотиране, записване, анализиране и превеждане на кратки записи от чужд език на роден.

прочети още
Испанистика (с втори чужд език английски)

Преподавател(и):

гл. ас. Станимир Мичев  
гл. ас. Даниела Александрова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" да записват кратки текстове за превод със специфичната символика

" да анализират кратък текст за устен превод

2) могат:

" да запаметяват, анотират и разчитат текстове за превод

" да правят кратък превод


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

" Студентите трябва да владеят испански език в много добра степен (минимум В2 по Съвета на Европа)Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Испански

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Текстове от Интернет - испански ежедневници

Библиография от преподавателя

Средства за оценяване:

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ ……50….... %

ДРУГИ: ..…50……... %