BCLB631 Социолингвистика

Анотация:

Социолингвистиката (заедно с езиковата прагматика и антропологичната лингвистика) е този дял от лингвистиката, който се занимава с изучаването ва връзките между езика и обществото. Съществуват два възгледа за предмета на социолингвистиката: европейски и отвъдокеански. Европейският възглед проучва различни езикови практики, като за целта прилага методите на емпиричното социологическо проучване (анкетиране, включено наблюдение, фокус групи и т.н.). Отвъдокеанският (преди всичко в САЩ и Канада) отъждествява до голяма степен прагматиката на езика и социолингвистиката (в нейното европейско разбиране), като централното понятие в случая е понятието "речев акт". Отвъдокеанският възглед за социолингвистиката предполага езиковите практики да се анализират като вид дискурс и в този смисъл да се прилагат методологиите на лингвистичната прагматика и на антропологичната лингвистика (в частност - етнометодологичната методология). В курса в една степен се представят и двата възгледа за социолингвистиката, като практическата работа се изразява в извършване както на емпирично социолингвистично изследване, така и на дискурсен анализ.

прочети още
Испанистика (с втори чужд език английски)

Преподавател(и):

доц. Борислав Георгиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Знаят:

концептуалните апарати на европейската и американската социолингвистика;

основните теми, идеи и проблеми в европейската и американската социолингвистика.

Могат:

да извършват емпирично социолингвистично изследване чрез прилагане на емпирични методи на социолигията, валидни и за проучване на езиковите практики;

да извършват дискурсен анализ на различни дискурсни епизоди.
Предварителни изисквания:
Желателно е студентите да имат взет изпит по увод в езикознанието (основи на лингвистиката, науката за езика).

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1 тема:

Роджер Т. Белл От Социолингвистика: цели, методы и проблемы: 1.4. Границы социолингвистики; 1.5. Цели и проблемы социолингвистики; Уильям Брайт. Введение: параметры социолингвистики. В: Чемоданов, Н. С. (ред.). (1975) Новое в лингвистике. Вып. VІІ: Социолингвистика. Москва, “Прогресс”, 1975, стр. 34-41; Цветан Тодоров. Социолингвистика. В: Тодоров, Цв. (2000[1972]. Семиотика. Реторика, Стилистика. София: ИК “СЕМА – Р.Ш.”.

2 тема:

Делл Х. Хаймз. Этнография речи. В: Чемоданов, Н. С. (ред.). (1975) Новое в лингвистике. Вып. VІІ: Социолингвистика. Москва, “Прогресс”, 1975, стр. 42-95.

Dell H. Hymes. Towards Ethnographies of Communication: The Analysis of Communicative Events. In: Giglioli, Pier Paolo (Ed.) (1972/1990). Language and Social Context. Penguin Books pp. 21-44.

J.A. Fishman. The Sociology of Langauge. Giglioli, Pier Paolo (Ed.) (1972/1990). Language and Social Context. Penguin Books, pp. 45-58.

M.A.K. Halliday. Language as social semiotic. In: M. A. K. Halliday, (1979) Language as Social Semiotic: The social interpretaton of language and meaning. Edward Arnold (Publishers): London, pp. 108-126.

3 тема

B. Bernstein. Social Class, Language and Socialization. In: Giglioli, Pier Paolo (Ed.) (1972/1990). Language and Social Context. Penguin Books pp. 157-178

W. Labov. The Logic of Nonstandard English. In: Giglioli, Pier Paolo (Ed.) (1972/1990). Language and Social Context. Penguin Books, pp. 179-216.

M.A.K. Halliday. Languauge and social man (Part 1 & Part 2); A social-functional approach to language; The significance of Bernstein’s work for sociolinguistic theory. In: Language as Social Semiotic: The social interpretaton of language and meaning. Edward Arnold (Publishers): London (passim).

4 тема

J. Gumperz The Speech Community. In. Giglioli, Pier Paolo (Ed.) (1972/1990). Language and Social Context. Penguin Books, pp. 219-231.

C.A. Ferguson. Diglossia. In: Giglioli, Pier Paolo (Ed.) (1972/1990). Language and Social Context. Penguin Books, pp. 232-251.

R. Brown And A. Gilman. The Pronouns of Power and Solidarity. In: Giglioli, Pier Paolo (Ed.) (1972/1990). Language and Social Context. Penguin Books, pp. 252-282.

W. Labov. The Study of Language in its Social Context. In: Giglioli, Pier Paolo (Ed.) (1972/1990). Language and Social Context. Penguin Books, pp. 283-308.

M.A.K. Halliday IV. Language and social structure (8 Language in urban society; 9 Antilanguages; 10 An interpretation of the functional relationship between language and social structure). In: M. A. K. Halliday, (1979) Language as Social Semiotic: The social interpretation of language and meaning. Edward Arnold (Publishers): London, pp. 154-193.S

Джон Дж. Гамперц. Типы языковых обществ. В: Чемоданов, Н. С. (ред.). (1975) Новое в лингвистике. Вып. VІІ: Социолингвистика. Москва, “Прогресс”, 1975, стр.182-198.

Уильям Лабов. Отражение социальных процессов в языковых структурах. В: Чемоданов, Н. С. (ред.). (1975) Новое в лингвистике. Вып. VІІ: Социолингвистика. Москва, “Прогресс”, 1975, стр. 320-335.

Ф.К. Бок. Структура общества и структура языка. В: Чемоданов, Н. С. (ред.). (1975) Новое в лингвистике. Вып. VІІ: Социолингвистика. Москва, “Прогресс”, 1975, стр. 382-396.

Емил Бенвенист. Структурата на езика и структурата на обществото. В: Бенвенист, Е. (1993). Езикът и човекът. София, “Наука и изкуство”, стр. 94-104.

5 тема

Э. Хауген. Лингвистика и языковое планирование. В: Чемоданов, Н. С. (ред.). (1975) Новое в лингвистике. Вып. VІІ: Социолингвистика. Москва, “Прогресс”, стр. 441-472.

Роджер Т. Белл. Социолингвистика. Глава 7: Языковое планирование: языковые общности и политика. стр. 216-246.

Норма. В: Б.А. Сереберенников (отв. ред.) (1970). Общее языкознание. Формы существования, функции, история языка. Москва, “Наука”, стр. 549-596.

Средства за оценяване:

1. Тест за владеене на базисната социолингвистична таксономия;

2. Рефериране на статия (студия или монография) по социолингвистика;

3. Курсова работа с предмет емпирично социолингвистично изследване ИЛИ дискурсен анализ.