CELB028 Клетъчни и тъканни култури

Анотация:

Ако клeтки, извадени от организма, бъдат поставени в условия, близки до тези при които те са съществували, клетките могат да продължат да нарастват и да се делят. Методът е въведен за първи път от Ру (Roux) през 1885 год и е известен като клетъчно култивиране. Този метод позволява поддържане на живота както на клетки, така и на тъкани или органи, отделени от многоклетъчен организъм в условия in vitro. Особено важно е, че след въвеждането на този метод могат да се използват неограничено и човешки клетъчни култури в най-разнообразни експерименти, които иначе при други условия са недопустими. Използването на животински и човешки клетъчни култури се разрасна много в последния четвърт век с все по-широко приложение в експерименталната биология, биомедицина и биотехнология.

Цели на курса:

" Въвеждане в терминологията и същността на методите на тъканните и клетъчни култури;

" Запознаване с основните техники, среди, серуми, съдове за култивиране, стерилност, идентификация и съхранение на културите;

" Приложение на клетъчното и тъканно култивиране и значението му за медицината.

прочети още
Клетъчна биология и вирусология

Преподавател(и):

доц. Николай Петров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: основни методи за клетъчно и тъканно култивиране и ползата от тяхното прилагане.

2) могат: да представят научен текст във връзка с изучаваната материя в писмен или устен вид


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения: Основни знания по биология и ползване на английски език.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Микробиология. Стоян Влахов, София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2006

2. Molecular biology of the cell. Julian Lewis, New York: London: Garland Science, Taylor & Francis Group, 2007

3. Клетъчни култури.Теория и техники. Мариан Драганов. УИ 'Паисий Хилендарски', 2005

4. Culture of Animal Cells: A Manual of Basic Technique and Specialized Applications, R. Ian Freshney, Wiley-Blackwell; 6 edition (Sep 21 2010)

5. Plant Cell Culture: Essential Methods. Michael R. Davey § Paul Anthony. Wiley (Mar 26 2010)

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ - 40 % / ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА -10 %/ УСТЕН ИЗПИТ - 40% / Самостоятелна работа:

Курсова работа на английски език, презентация на английски език, превод и резюме на научни статии -10%