PSYE313 Психологическо тестиране

Анотация:

- The course deals with the basic concepts of psychological testing, including practical group work on creation of simple tests.

- The aim of the course is the student’s achievement of conceptual understanding of the main concepts and methods for psychological testing, as well some practical skills for creation and analysis of psychological tests.

прочети още
Психология (на английски език)

Преподавател(и):

гл. ас. Михаела Барокова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• basic terminology – validity, reliability, etc.

• basic methods and analyzes for testing.

• the difference between right and wrong conducted survey.

2) могат:

• to use standardized psychological tests.

• to create new tests for psychological constructs.


Предварителни изисквания:
basic statistics

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна

Cohen, Ronald Jay, Psychological testing and assessment : an introduction to tests and measurement, Boston: McGraw Hill, 2005

Допълнителна

Kline, Paul, The handbook of psychological testing, London: New York: Routledge, 1993

Cohen, Ronald Jay, Exercises in psychological testing and assessment, Boston: McGraw Hill, 2005

Средства за оценяване:

Текущ контрол:

1-ви тест в средата на семестъра.

2-ри тест в края на семестъра.

Студентите, които са изкарали успешно и двата теста могат да се освободят от изпит и да получат крайна оценка на базата на двата теста.

Студентите, които не са изкарали успешно някои от тестовете, се явяват на изпит по време на сесията.