ADVB614 Пространствен дизайн в рекламата

Анотация:

Курсът е с практическа насоченост и въвежда в проблематиката на рекламната дизайнерска дейност, като запознава студентите накратко с историческото й развитие в Европа и САЩ. Разглежда творчеството на дизайнера в неговия двойнствен аспект, като се акцентира върху някои по-основни проблеми на рекламата, пространствения и графичен дизайн и визуално комуникационните системи. Проследява съвременните тенденции на взаимоотношенията: дизайн - форми на рекламно изразяване.

прочети още
Реклама

Преподавател(и):

доц. Боряна Минчева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) ЩЕ ЗНАЯТ:

. След успешното завършване на курса студентите следва да притежават теоретични основни познания и практически умения за решение в областта на дву- и триизмерната реклама.

2) ЩЕ МОГАТ:

- Да усвоят основните похвати при решение на визуални рекламни задачи.


Предварителни изисквания:

-Oсновни познания по история на изкуството и архитектуратаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Видове пространствена реклама. Роля на sign design при изграждане на цялостна пространствена визуална корпоративна идентичност.
 2. Основни конструкции при изграждане на малки пространствени панаирни павилиони – плюсове и минуси при приложението им.
 3. Принципи на организация на рекламата и пространствата на нейното най-добро разположение при изграждане на концепция за малък павилион , с който фирмата участва в международно изложение. Творчески бриф.
 4. Видове пространствена реклама. Роля на sign design при изграждане на цялостна пространствена визуална корпоративна идентичност. Практическа задача.
 5. Основни конструкции при изграждане на малки пространствени панаирни павилиони – плюсове и минуси при приложението им.ринципи на организация на рекламата и пространствата на нейното най-добро разположение при изграждане на концепция за малък павилион , с който фирмата участва в международно изложение.
 6. Основни конструкции при изграждане на малки пространствени панаирни павилиони – плюсове и минуси при приложението им.ринципи на организация на рекламата и пространствата на нейното най-добро разположение при изграждане на концепция за малък павилион , с който фирмата участва в международно изложение. Практически семинар в ИЕЦ.
 7. Принципи на организация на рекламата и пространствата на нейното най-добро разположение при изграждане на концепция за малък павилион , с който фирмата участва в международно изложение. Задание за курсов проект
 8. Принципи на организация на рекламата и пространствата на нейното най-добро разположение при изграждане на концепция за малък павилион , с който фирмата участва в международно изложение. Упражнения по зададена тема
 9. Основни ергономически норми при изграждане на пространствения рекламен дизайн.
 10. Материали за външна и вътрешна пространствена реклама.
 11. Видове обемни букви и табели – технология и избор за различни цели в рекламата.
 12. Пространствена задача – решение на рекламата, цвета и осветлението в малък павилион на фирма, която участие в международно изложение. Клаузура.

Литература по темите:

Райън,Уилям; Коновър, Тиъдър; Графичната Комуникация Днес; Първа и Втора част; Thomson &Delmar Learning ; Издание на български език

Дуо Дизайн ООД том 1 и том 2

Джоанис, А., “Творческият процес в рекламата”, изд. “Ваньо Недков”, София, 1992 Кафтанджиев, Хр., Езикът на рекламата. Графика и текст. София, 1992.

Кафтанджиев, Хр., Хармония в рекламната комуникация. София, 2006.

Кийн, Джон. Медиите и демокрацията. София, 1999.

Кафтанджиев, Хр., Тектът на печатната реклама. София, 1998.

Проп, Владимир, Морфология на приказката, София, 2001

Bruce Bendinger – The copy workshop workbook

Robert Kernen – Building better plots

Richard Blum – TV and Screenwriting

William Goldman – Adventures in the screen tradeRick Reichman – Formatting your screenplay

Юнг К. Г. Архетип и символ. - М., 1991

Сегела Ж., Холивуд пере най-добре. - София, 1991.

Schultz D. Strategic Advertising Campaigns. - Lincolnwood, 1991.

Sandage C.H., Fryburger V., Rotzll K. Advertising. Theory and Practice. - Homewood, 1979.

Bovee C., Arens W. Contemporary Advertising. - Richard D.Irwin.Inc., 1994

Средства за оценяване:

Решаване на пространствени блиц задачи.

Контролни върху теоретичната част.