ADVB616 Стратегически бранд мениджмънт

Анотация:

Целта на курса е да се постигне затвърждаване на материала от теоретичната част в една по-свободна форма, чрез провокиране на индивидуалното мислене у студентите.

Лекционният курс си поставя за цел да предостави на студентите необходимата информация и знания за основните модели на бранд мениджмънта и неговата типология, както и да формира у тях собствени нагласи и рефлекси в създаването и търсенето на подходящи спрямо заданията, целта и обстановката успешни практики. Курсът разглежда:

• постепенното изграждане и ефективното управление на бранда, като стратегическо предимство на компанията. Целта е студентите да могат да определят силата на бранда, кои са необходимите стъпки за правилното му позициониране, кои са факторите, спомагащи за изграждането на успешни брандове.

• изграждането на характера, идентичността, имиджа и стойността на бранда.

• ключовата роля на потребителя и методите за анализ на нагласата му към бранда. Как се изгражда и утвърждава връзката с клиента (CRM).

Поставен е акцент върху спецификите на бранд мениджмънта в сфери, сред които - глобален, национален, сити, персонален, културен и работодателски брандинг.

прочети още
Реклама

Преподавател(и):

гл. ас. Боряна Гигова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

Ще знаят:

• принципите на бранд мениджмънта и съпътстващите ги творчески, изследователски и управленски активности;

Ще могат:

• Да анализират спецификите при изграждане на бранда в междукултурен контекст;

• да създават, управляват и развиват във времето международни брандове (global brands);

• да позиционират даден бранд според ефекта от провежданите рекламни кампании в сектора;

• да създават успешни и устойчиви брандове;

• да идентифицират факторите, които създават тези брандове

• да позиционират и управляват нишови брандове

• да определят влиянието на бранда върху цялостната бизнес стратегия на компанията

• да оценяват имиджа, настоящата и бъдеща позиция на бранда на пазара

• да комуникират ефективно бранда към вътрешните и външните публики


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Студенти с интереси в областите на реклама, маркетинг, ПР, комуникации, социология, икономика, визуалните изкуства.

Материалът предвиден в курса надгражда ADVB605 Брандинг и е препоръчително студентите успешно да са го завършили.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Стратегически бранд мениджмънт.
 2. Бранд имидж
 3. Бранд идентичност
 4. Позициониране на бранда
 5. Стойност и ценност на бранда (brand value and brand equity)
 6. Архитектура на бранда
 7. Мисия и цели на бранда.
 8. Бранд архетипи
 9. Представяне и защита на курсовите разработки
 10. Съвременното информационно общество и новите предизвикателствата пред брандинга.
 11. Дигитален маркетинг и нови медии. (e-brands)
 12. Обобщение на лекционния курс.

Литература по темите:

1. Клайн, Н. (2004). Без лого, С., Елементи.

2. Рийс, А., Рийс, Л., (2000). 22 неизменни закона на брендинга, 1-во изд., Класика и Стил, С

3. Секстън, Д. (2011). Брандинг 101, Локус Публишинг

4. Холт, Д., (2010). Как марките се превръщат в икони, С., Bookmark.

5. Aaker, D.А (1991) Managing Brand Equity, The Free Press, USA.

6. Aaker, D.A. and Joachimsthaler, E. (2000) Brand Leadership, The Free Press, New York, USA

7. Arnold, S. (2005) That Jingle is Part of Your Brand, Broadcasting & Cable, January 2

8. Arvidsson, A. (2006) Brands: Meaning and value in media culture. London. Routledge

9. De Chernatony, L. and McDonald, M. (2003) Creating Powerful Brands in Consumer, Service and Industrial Markets, Third Edition. Elsevier Butterworth- Heinemann, UK.

10. Holt, D.B. (2004) How Brands Become Icons: The Principles of Cultural Branding, Harvard Business School Press, USA.

11. Kapferer, J. N. (1992) Strategic brand management: Creating and sustaining brand equity long term. London. Kogan Page

12. Kapferer, J.-N. (2004) The New Strategic Brand Management: Creating and Sustaining Brand Equity Long Term. Kogan Page, UK

13. Keller, K.L. (2003) Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity, Second Edition, Prentice Hall, USA.

14. Millman, D. (2011). Brand thinking and other noble pursuits, Allworth press

15. Ogilvy, D. (1985). Ogilvy on advertising, Vintage books

16. Rowles D., (2014). Digital Branding: A Complete Step-by-Step Guide to Strategy, Tactics and Measurement, Kogan page

17. Schaefer, M. (2017). KNOWN: The Handbook for Building and Unleashing Your Personal Brand in the Digital Age

18. Sharp, B., (2010). How Brands Grow: What Marketers Don't Know 1st Edition, Oxford University Press

19. Spies, M. (2016). Branded interactions: Creating the digital experience, Thames & Hudson

20. Yohn, D. (2014). What great brands do: the seven brand-building principles that separate the best from the rest, Jossey Bass