ADVB601 Копирайтинг

Анотация:

Целта на курса е да въведе студентите в правилата и техниките на писане на рекламни текстове за печатна медия; да получат синтезиран поглед върху различните методи и техники, помагащи на създателя на реклама да придобие полезни идеи в замислянето и селекционирането на добри рекламни съобщения; да изгради начален практически опит в създаването на образи и действие. Телевизионна реклама се разглежда от гледната точка на ТВ формати и техните и специфики. Радиореклама се разглеждат като структура, ефективност и креативни техники.

Курсът е с практическа насоченост и е придружен с много примери от практиката. След всяка тема студентите разработват самостоятелна работа, която след това се обсъжда и коригира. Така всеки може да извлече поука от грешките, допускани често на ниво практическо реализиране на рекламните съобщения в различните медии.

прочети още
Реклама

Преподавател(и):

гл. ас. Боряна Гигова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) Ще знаят:

? Какво е да си копирайтър

? Основни принципи за създаване на реклама

? Най-често използваните практически похвати при създаване на рекламен текст

? Как да създават рекламни текстове и осъществими сценарии за различни медии

? как да получат достъп до медиите, да анализират, оценяват и създават медийни прод

2) Ще могат:

? Да намират най-точните думи и изказ в текста на една реклама (радио, телевизия, преса и т.н.)

? Да предлагат и да налагат креативни и интелигентни решения.

? Да създават рекламни текстове с качествено авторско съдържание за различни рекламни носители: рекламните статии, писма, поздравления и речи, слогани, девизи и др.

? Да изграждат цялостна последователна концепция за реклама на продукт


Предварителни изисквания:
-

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Какво е копирайтинг?
 2. Професията копирайтър.
 3. Копирайтинг формати.
 4. Петте "К"-та в копирайтинга?
 5. Структура в копирайтинга?
 6. Познай вида на заглавието?
 7. Копирайтинг техники
 8. SEO копирайтинг
 9. Копирайтинг за социални мрежи
 10. Workshop
 11. Представяне на финални проекти "Иновации"

Литература по темите:

Райков, Здравко. Корпоративен имидж, Дармон, София, 2001, стр.33, 43

Джоанис, А., “Творческият процес в рекламата”, изд. “Ваньо Недков”, София, 1992 Кафтанджиев, Хр., Езикът на рекламата. Графика и текст. София, 1992.

Кафтанджиев, Хр., Хармония в рекламната комуникация. София, 2006.

Кийн, Джон. Медиите и демокрацията. София, 1999.

Петрова, Стефка. Парцелираност (сепаратизация) във вестникарския език. // Медиите и езикът. София, 1999.

Стоянов, Красимир. Езикова престижност и медийни манипулации. // Медиите и езикът. София, 1999.

Кафтанджиев, Хр., Тектът на печатната реклама. София, 1998.

Проп, Владимир, Морфология на приказката, София, 2001

Пропп, В. Я., Исторические корни волшебной сказки, Ленинград, 1986

Bruce Bendinger – The copy workshop workbook

Lew Hunter – Screenwriting 434

Robert McKee – The Story

Robert Kernen – Building better plots

Richard Blum – TV and Screenwriting

Linda Seger – Making a good script great

William Goldman – Adventures in the screen trade

Rick Reichman – Formatting your screenplay

Юнг К. Г. Архетип и символ. - М., 1991

Сегела Ж., Холивуд пере най-добре. - София, 1991.

Schultz D. Strategic Advertising Campaigns. - Lincolnwood, 1991.

Sandage C.H., Fryburger V., Rotzll K. Advertising. Theory and Practice. - Homewood, 1979.

Bovee C., Arens W. Contemporary Advertising. - Richard D.Irwin.Inc., 1994.

www.adslogans.com

http://www.thefreedictionary.com/image;

http://www.answers.com/topic/image

http://dict.die.net/image/

http://koralsoft.dir.bg/bgencyclopedia/index.php

http://onlinedictionary.datasegment.com/word/image

http://www.brainyquote.com/quotes/authors/d/david_ogilvy.html

Както и всички сайтове за реклама

Средства за оценяване:

самостоятелни работи/практически задачи

казуси/публични презентации