MODB612 Проект "Текстилни експерименти и повърхности"

Анотация:

Проект "Текстилни експерименти и повърхности" цели да подпомогне студентите при усвояването на основните методи, средства, материали и инструменти при текстилното печатане на тъканите. Изучава различни видове техники на печат и употребата им. Въвежда в техниката на ръчното рисуване върху плат, от създаването на проект до изпълнението в материал, използвайки въображаеми и природни форми. Подготвя студентите за разработване на печатни техники в текстила, необходими им при създаване на образци с уникален и авангарден характер. Практическите задачи са съпроводени с кратки лекции, демонстрации на техниките и коментари

прочети още
Мода

Преподавател(и):

проф. Елена Тодорова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Ще знаят:

• Да дефинират различни видове печатни техники върху текстил и тяхното прилагане при създаване на облекло.

• Да изпълняват в материал конкретен проект.

Ще могат:

• Да проектират като използват различни категории форми.

• Способност за подбор на основни изразни средства и материали в съответствие с конкретен проект.

• Способност за творческа интерпретация и абстракция на дадености от природната или изкуствена околна среда


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и умения придобити в общообразователната подготовка за рисунка, цвят, техники и инструменти, видове текстилни материали.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Технологични процеси при печатането
  2. Видове текстилно печатане
  3. Печатане с ръчни печатни форми
  4. Контурни техники
  5. Полутонови техники
  6. Конферанс - дискусия

Литература по темите:

Стефанов,Т.Технология на текстила, София, 1993

• Пенева-Сотирова, Д., Композицията в дизайна на облекло, ВСУ “Черноризец Храбър”, 2012

• Joyce,C.Textile Design,1997

• Kennedy,J.Silk Painting,1998