MODB610 Практика - ІІ част

Анотация:

Студентите провеждат практика в УПИЗ в НБУ – Експериментално художествено ателие по мода. Под ръководството на преподавател и с помощта на технически сътрудник студентите проектират дизайнерски модел облекло, подготвят конструкцията, изработват го и подготвят цялостната му документация. Студентите експериментират създадените конструкции от помощен материал – американ. Експериментираните конструкции се изработват от текстилни и трикотажни материали, предоставени от Експерименталното художествено ателие по мода.

прочети още
Мода

Преподавател(и):

гл. ас. Незабравка Попова-Недялкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Всички компоненти на творческия процес при създаване на дизайнерски модел.

• Основните принципи за разработване и изработване на модел.

• Принципи и етапи за изготвяне и попълване на документация, съпътстваща модела.

2) могат:

• Да проектират собствен дизайнерски модел.

• Да реализират готов модел.

• Да анализират и защитават проектите си.


Предварителни изисквания:
Няма.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Изработване на основни конструкция в М 1:1 по зададен модел.
  2. Моделиране на основната конструкция, детайли.
  3. Експеримент от американ, корекции.
  4. Моделна разработка по индивидуален проект.
  5. Конструкция и изработка в материал на индивидуалния проект.

Литература по темите:

Основна литература:

• Прогнозни модни информации от списанията:

• Fashion Trend, Next Look, View, View2, Textile Report, Sportswear International и др.

• Anette Fischer. Construction. Lausanne: AVA Academia, 2009

• Bryant, Michele Wesen. Тhe spec manuel. New York: Fairchild Publications, 2006

• Електронни материали:

• Berg Fashion Library

• Допълнителна литература:

• Faerm, Steven. Fashion design course: Principles, practice and techniques: tha practical guide for aspiring fashion designers. Hauppauge: Barrons Educational Series, 2010.

• Renfrew, Colin. Developing a collection. Lausanne: AVA Academia, 2009.

Средства за оценяване:

По време на семестъра студентите получават самостоятелни задачи с текущо оценяване. При изпълнение на тези задачи в рамките на семестъра, студентите получават крайна оценка от текущо оценяване, без да се явяват на изпит. Ако оценката не ги удовлетворява, могат да се явят на изпит за повишаване на семестриалната си оценка. Студентите, които по някаква причина не са получили текущи оценки, се явяват на изпит.