ARCM225 Философия и естетика в архитектурата

Анотация:

• Курсът дава на студентите възможност да разберат архитектурата като изкуство и да я свържат с философията и естетиката. За целта се разглеждат множество естетически понятия и теории в пряката им връзка с архитектурата от античността до днес. Разгледани са основни философски идеи за архитектурата и тяхната връзка с конкретни епохи. Обръща се специално внимание на културния и исторически контекст, който съпътства възникването и разпространението на различни архитектурни стилове.

• Курсът има за цел да представи и развие основни философски понятия, които са необходими в обучението и работата на всеки един архитект. Такива са понятията за пространство, цел, красиво, вкус, стил и др. Те са представени и развити изцяло в контекста на архитектурното изкуство.

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

доц. Ясен Захариев  д-р
гл. ас. Сергей Стефанов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основни естетически понятия и тяхното приложение в архитектурата.

• Важни естетически теории, които разглеждат архитектурата като изкуство.

2) могат:

• Да прилагат различни теоретически критерии за естетическа оценка на произведенията на архитектурата.

• Да се ориентират в контекста на различни епохи, стилове и идеи в архитектурата.

• Да правят философски и естетически анализ на архитектурните обекти.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Александър, Кристофър. Градът не е дърво, в: сп. Архитектура, 1982, № 2.

• Башлар, Гастон. Поетика на пространството.

• Бодрияр, Жан. Системата на предметите.

• Гадамер, Х. Г. Истина и метод.

• Гидион, Зигфрид. Пространство, время, архитектура.

• Дзеви, Бруно. Архитектурни предизвикателства.

• Калвино, Итало. Невидимите градове.

• Кант, Имануел. Критика на способността за съждение.

• Колев, Иван. Битие и обитаване. Към философия на архитектурата.

• Панофски, Ервин. Готическата архитектура и схоластиката

• Фуко, Мишел. Надзор и наказание. Раждането на затвора.

• Хегел. Естетика.

• Шопенхауер, Артур. Светът като воля и представа.

• Christopher Alexander. The Timeless Way of Building.

• Jencks, Charles. The Story of Post-Modernism, Five Decades of the Ironic, Iconic and Critical in Architecture.

• Leach, Neil (ed.). Rethinking Architecture. A reader in cultural theory.

• Goodman, Nelson. Languages of Art.

• Scruton, Roger. The Aesthetics of Architecture.

• Vitruvius. Ten books on architecture.

Средства за оценяване:

Тест

Практическа задача