ARCM221 Архитектурни конструкции ІІ част

Анотация:

• Курсът има за цел да задълбочи и конкретизира знанията и уменията на студентите в областта на материалите, елементите и носимоспособността на тънкостенните конструкции.

прочети още
Архитектура

Преподавател(и):

гл. ас. Пламен Рилски  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Конструктивните особености на сградите

• Начините за изпълнение на тънкостенните конструкциите

2) могат:

• Да проектират в идейна фаза покривните възможности на големи разстояния


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Обща представа за сградните конструкции.

• Знания за покривните възможности на обширни пространства.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Атанас Попов. Архитектурни конструкции. Техника София 1963

• Милко Ангелов. Архитектурни конструкции. Техника 1989

Средства за оценяване:

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ТЕКУЩ КОНТРОЛ КОМБИНИРАНО ОЦЕНЯВАНЕ ФИНАЛЕН ИЗПИТ

ТЕСТ

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 40

ПОРТФОЛИО

ПИСМЕН ИЗПИТ 50

УСТЕН ИЗПИТ 10