ESPB555 Проект „Испания през вековете - история и културни паметници“

Анотация:

Курсът е посветен на историята на цивилизациите и културите, възникнали и развили се на Пиренейския полуостров от праисторически времена да наши дни с оглед изучаването на по-важните вления в съвременната испанска държава и общество. Особено внимание се обръща на историческото развитие на испанската нация и нейните културни постижения през вековете.

прочети още
Испанистика (с втори чужд език английски)

Преподавател(и):

гл. ас. Магдалена Караджункова  д-р
преп. Любка Славова  

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• Студентите получават систематизирани знания за историята и културата на Испания, като предпоставка за сериозното изучаване на испанския език с оглед на бъдещата преподавателска и преводаческа дейност на студентите.

2) могат:

• Да анализират, систематизират и да правят обобщения и връзки на обществено-историческото развитие на Испания с развитието на литературните процеси на полуострова


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- Добро писмено и говоримо владеене на испанския книжовен език; основни понятия от история и география на Испания;

- Познания за хода на историческото развитие и историческото и културно познание като част от хуманитаристиката.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Espana: amalgama de pueblos y culturas
  2. Monumentos hispano-arabes
  3. Las catedrales espanolas
  4. El acervo cultural de Espana

Литература по темите:

Препоръчителна литература

1. QUESADA MARCO, Sebastián (1987): Curso de civilización española, Madrid, SGEL.

2. KOZHUJAROVA, Daniela (2001): Civilización española (economía política, lengua y literatura), Университетско издателство “Стопанство”, София.

3. Internet

4. Лекции по тази дисциплина

Средства за оценяване:

100% курсова работа