BCLB562 Увод в методика на ЧЕО

Анотация:

Втората част от курса (10 уч. часа), под ръководството на доц. Св. Димитрова-Гюзелева, цели:

• да даде възможност на студентите да приложат на практика придобитите знания от курса по методика на чуждоезиковото обучение в контекста на българското общообразователно училище;

• да направи прехода от теорията към практиката (педагогическия стаж) по-плавен и безболезнен;

• да развие у студентите умения и навици за работа в класната стая;

• да развие умения за критически анализ, изследване и справяне с конкретни методически проблеми на работното място.

прочети още
Испанистика (с втори чужд език английски)

Преподавател(и):

доц. Елена Савова  д-р
доц. Светлана Димитрова-Гюзелева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Във втората част от курса студентите придобиват следните компетенции:

1) знаят/познават:

• отблизо и на практика особеностите на чуждоезиковото обучение в началната и основната степени на българското общообразователно училище.

2) могат:

• да прилагат творчески придобитите знания и умения за преподаване на чуждия език и управление на учебния процес;

• да подлагат на конструктивен анализ и изследват конкретни методически проблеми на работното място;

•да вземат бързи и добре обосновани решения в процеса на интензивно обучение по чужд език.


Предварителни изисквания:
Студентите трябва да

•владеят чуждия език на ниво В2 и по-високо

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. доц. Елена Савова
  2. Втората част от курса (10 уч. часа), под ръководството на доц. Св. Димитрова-Гюзелева, цели да даде възможност на студентите да приложат на практика придобитите знания от курса по методика на чуждоезиковото обучение в контекста на българското общообразователно училище и да направи преход към практическата подготовка на студентите. Наблюдават се и се анализират учебни занятия, а самостостоятелната работа на студентите е свързана с попълването на структурирани формуляри за наблюдение и критичен анализ на видяното.

Литература по темите:

1. Димитрова, С. и Ташевска, С. (2005) Педагогическо портфолио за стажант-учители по чужд език. София: НБУ

2. Стефанова П. (1999), По въпроса за планирането на учебния процес по чужд език", сп. ЧЕО, кн. 5

3. Стойчева, Д. (2000), Педагогическа практика - цели, съдържание, организационни форми, сп. ЧЕО, кн.5-6

4. Harmer, J. (1998) How to Teach English. London: Longman

5. Harmer, J. (1991). The Practice of English Language Teaching. London: Longman

6. Harmer, J. (2001) The Practice of English Language Teaching (third edition, completely revised and updated). London: Longman Pearson Education Limited McDonough J. (1997) Research Methods for EL Teachers. Arnold

7. Larsen-Freeman, D. (1986) Techniques and Principles in Language Teaching. Oxford: Oxford University Press

8. Scriverner, J. (1994). Learning Teaching. Oxford: Heinemann

9. Richards, J. C. and Rogers, T. S. (1986). Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press

10. Parrott, M. (1993). Tasks for Language Teachers. CUP

11. Wajnryb, R. (1992). Classroom observation tasks. CUP

12. Ur, P. (1996) A Course in Language Teaching, Practice and Theory, Cambridge: Cambridge University Pres

Средства за оценяване:

Във втората част от курса се оценяват попълнените формуляри от проведените 2 наблюдения на учебни занятия – 50%;