CELB030 Инфекциозни причинители и имунен отговор

Анотация:

Курсът е интердисциплинарен и предлага на студентите разширени познания в областта на клиничната имунология, както и запознава с основните болестни причинители (вируси и бактерии). Лабораторната имунология е специалност, свързана с изследване на имунната система на човека в норма и патология. Студентите се запознават и разработват презентации и реферати относно някои най-чести заболявания на имунната система или болестни процеси, настъпили в резултат на промени в имунологичните механизми, контрол на динамиката на болестния процес и на ефекта от лечението; ефективна профилактика или превенция на дадена болест.

Целта на учебния план е запознаване с имунологията като морфология, физиология, генетика и молекулярна биология на имунната система. Теоретичните познания ще включват понятия за същността и характеристиките на основните инфекциозни причинители (бактерии, вируси), такива от общата имунология (имунна система, органи на имунната система, имунен отговор, клетки на имунния отговор, антигени, антитела, главен комплекс на тъканна съвместимост и др.) и имунопатологията (имунодефицитни състояния, трансплантационна имунология и др.).

прочети още
Клетъчна биология и вирусология

Преподавател(и):

доц. Петя Димитрова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: теоретични знания за имунната система, инфекциозни причинители, активация на имунния отговор, видове имунен отговор, клетки и функции на имунната система, ваксини и актуални познания за националния имунизационен календар на РБ

2) могат: да боравят с научната литература, да разработват реферати, курсови работи и проекти по определена имунологична тематика


Предварителни изисквания:
няма предварителни изисквания, курсът е основен и има за цел запознаване на студентите със същността на имунологията като наука и теоретични познания за имунната система, имунитета (придобит или вроден) и имунния отговор спрямо инфекциозни причинители

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Имунология. Кратък курс. Под ред. на Б. Божков,Изд. АРСО, 2000

• http://library.thinkquest.org/C004367/be7.shtml

• http://www.biology-questions-and-answers.com/the-immune-system.html

• http://daphne.palomar.edu/adowey

• http://www.sanidadanimal.info/cursos/inmun

• http://medicalppt.blogspot.com

Средства за оценяване:

Тест 50%

Курсова работа 50%