BAHR582 Преддипломна подготовка за Държавен изпит по хотелиерство I част

Анотация:

Курсът има за цел да подготви студентите за предстоящия държавен изпит – писмен и практически. Студентите ще придобият практически умения за работа на фронт-офиса, хотелското домакинство, сектор за допълнителни услуги или в заведението за хранене и развлечение- работа в групи. По време на преддипломната подготовка, преподавателят ще изнесе лекции по основните теми включени в конспекта и ще проведе практическа преддипломна подготовка в основните звена на хотелския комплекс по отношение на приемане и обработка на резервации, регистрация, настаняване и обслужване на гостите по време на престоя им, рeшаване на казусни случаи, формиране на умения за работа в хотелско домакинство и обслужване на гостите в СПА център или звено за допълнителни услуги. След провеждане на преддипломната подготовка, студентите ще разработят самостоятелна работа по предварително зададен план, който включва основните теми от конспекта за подготовка и решаване на казус.

прочети още
Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството (професионален бакалавър)

Преподавател(и):

гл. ас. Теодора Ризова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• технология и организация на дейностите на фронт-офиса, хотелското домакинство, ЗХР и др. сектори в хотела

• основните аспекти на хотелския мениджмънт

• основните изисквания за работа с клиенти, доставчици, партньори

2) могат:

• да прилагат на практика фирмен стил и управление в различните видовете средства за настаняване според тяхната специфика, изисквания и стандарти

• да приемат, обработват и анулират видове резервации в туристическите обекти

• да реализират посрещане, регистрация, настаняване, обслужване по време на престоя и изпращане на гостите в хотела

• да изготвят кореспонденция при контакти с туристическите фирми, корпоративни клиенти и индивидуални гости

• да познават и прилагат първична счетоводна отчетност в хотела

• да прилагат международните стандарти за качество на туристическите услуги

• да водят прилежно задължителната документация при функционирането на хотела

• да прилагат на практика концепцията „Грижа за клиента“ в хотелиерството
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Успешно преминат курс ВАНR 158,, Въведение в хотелиерството- I част“

• Успешно преминат курс ВАНR 258,, Въведение в хотелиерството- II част“

• Информационни системи за резервации и настаняване в хотелиерството

• Организация и управление на хотелиерството

• Познания за бит и култура на различните националности и техните особености

• Практикум по езикова култура

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Социално–икономически особености и значение на хотелиерството в системата на туризма Хотелиерски продукт – същност, структура и видове.
  2. Функции и значение на категоризацията в хотелиерството. Национални и международни стандарти за категоризация и сертификация в хотелиерството. Видове заведения за пребиваване и тяхната категоризация, в съответствие с действащата Наредба за категоризация на туристическите обекти в България.
  3. Резервации – основни характеристики Видове резервации в хотелиерството Технология на хотелиерско обслужване при индивидуалните резервации Технология на хотелиерско обслужване при групови резервации Руминг листи Обработка на непристигнали резервации и гаранции Управление на резервационния процес.Перспективна заетост на хотела.
  4. Технологичен процес на хотелиерското обслужване в Преден офис (рецепция) Посрещане, регистрация, настаняване, престои, предостовяне и начисляване на допълнителни услуги, изпращане на госта.Over booking- процедура за преместване на гост. Сметка на гост,отложени плащания,кредитни сметки, обработка на депозити. Функции,структура и документация за управление на Преден офис на хотела.
  5. Хотелско домакинство и техническа подръжка- функции и структура на управление. Видове стаи. Контрол на статус стаи. Стандартни процедури при зареждане на стая. Типове блокировка на стаи според причината. Схеми за подръжка и инструкции за ремонт
  6. Организация и управление на човешките ресурси в хотелиерството. Длъжностни характеристики Селекция, мотивация, атестация и развитие на кариерата Правилник за вътрешен ред на хотела Трудово-правни взаимоотношения в хотелиерството, типове трудови договори,права и задължения на страните.

Литература по темите:

1. Манол Рибов, Мария Станкова, Преслав Димитров, Любомира Гръчка, изд.Тракия- М, Ресторантьорство и хотелиерство

2. Стамен Стамов, Кремена Никовска,изд. Матком, Организация и функциониране на хотела

3. Дъбева, Т., Г. Луканова, Франчайзинг в хотелиерството и ресторантьорството“, Наука и икономика, ИУ- Варна, 2014

4. Дъбева Т, Г. Рафаилова, Сн. Кадиева, Св. Стефанов, Сертифициране на качеството на семейното хотелиерство” , изд. „Наука и икономика”, ИУ- Варна, 2013г.

5. Панайотов Димитър,Караилиева Милена, колектив,Управление на човешките ресурси, НБУ, 2014г.

6. Ръдърфорд, Д., М. О Фалън, Хотелски мениджмънт /управление и функциониране на хотела/ - преведена от английски, ИК „Лик“ София, 2011

7. Ризова Т, Въведение в хотелиерството, електронен учебник на НБУ, 2016г

Средства за оценяване:

Самостоятелна работа- 50%

Практическа задача- 50%