BAHR581 Преддипломна подготовка за Държавен изпит по ресторантьорство I част

Анотация:

• Целта на Преддипломната подготовка е да бъдат обобщени и систематизирани всички теми, изучавани в ресторантьорството . Студентите трябва да бъдат подготвени по темите от конспекта за държавния изпит по мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството, който финализира тяхното обучение в програмата.

прочети още
Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството (професионален бакалавър)

Преподавател(и):

 Зорница Колева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Да разработват теми от конспекта за държавен изпит по Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството

2) могат:

• Да работят в реална професионална работна среда конкурентноспособно


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• От курсовете по ресторантьорство:

BAHR 150,BAHR 157,BAHR257,BAHR 259,BAHR354,BAHR365,BAHR464,BAHR666Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. .Ресторантьорски продукт. • Дефиниция • Цели • Същност и основни черти • Елементи,допълващи основните ресторантьорски услуги.
  2. Генериращи елементи на ресторантьорския продукт. • Факторни елементи • Ресторантьорски персонал • Процесуални елементи(основни материални продукти и услуги) • Създаване и предлагане на допълнителни ресторантьорски услуги
  3. Същност и класификация на Заведенията за хранене и развлечение. • Стандарти за категоризация • Функции • Значение на категоризацията
  4. Комерсиализация на продукта в ресторантьорството. • Карта на ястията • Изработване на меню по гастрономичен ред • Определяне на продажна цена
  5. Персонал в ресторантьорското предприятие. • Екипната работа в ресторанта • Основен профил на персонала(длъжностни характеристики) • Органиграма • Наемане,обучение и мотивиране на персонала

Литература по темите:

Библиография:

1. Иванов, В., Икономика на фирмата. Изд.”Славена”, В., 2004.

2. Костов, Е., Технология на туристическата индустрия, УИ „Стопанство”, С., 1996.

3. Лулански, П., Работната хипотеза – концептуална сърцевина на научното изследване, Сп.”Икономически алтернативи „ – УНСС, С.,бр. 2/2005г.

4. Маринов, С., Маркетингово управление на конкурентоспособността на туристическа дестинация, Изд.”Славена”, В., 2006.

5. Прайд, Ф., О. Феръл, Маркетинг: концепции и стратегии, Изд.”Форком”, С., 1994.

6. Ракаджийска, Св. и колектив. Маркетинг в туризма, В., 1994.

7. Рибов, М., Конкуренция и конкурентоспособност на туристическия продукт. УИ „Стопанство”, С., 1997.

8. Рибов, М., Квалитология на туристическия продукт, УИ „Стопанство”, С., 1998.

9. Medlik, S., H. Ingram, The Business of Hotels. Heinemann, London, 2000.

10.Лекции от преподавател-MOODLE

Библиография:

1.Иванов, В., Икономика на фирмата. Изд.”Славена”, В., 2004.

2.Костов, Е., Технология на туристическата индустрия, УИ „Стопанство”, С., 1996.

3.Лулански, П., Работната хипотеза – концептуална сърцевина на научното изследване, Сп.”Икономически алтернативи „ – УНСС, С.,бр. 2/2005г.

4.Маринов, С., Маркетингово управление на конкурентоспособността на туристическа дестинация, Изд.”Славена”, В., 2006.

5.Прайд, Ф., О. Феръл, Маркетинг: концепции и стратегии, Изд.”Форком”, С., 1994.

6.Ракаджийска, Св. и колектив. Маркетинг в туризма, В., 1994.

7.Рибов, М., Конкуренция и конкурентоспособност на туристическия продукт. УИ „Стопанство”, С., 1997.

8.Рибов, М., Квалитология на туристическия продукт, УИ „Стопанство”, С., 1998.

9.Пеев П.,,Икономика и мениджмънт в ресторантьорството“,ИК,,Люрен“-1998.

10.Лекции от преподавател-MOODLE

Библиография:

1.Манол Рибов, Мария Станкова, Преслав Димитров, Любомира Гръчка, изд.Тракия- М,,, Ресторантьорство и хотелиерство“

2. Нешков, М., В. Казанджиева,,, Икономика и управление на

туристическото предприятие“, Варна:Наука и икономика, ИУ 2009

3.Стамен Стамов, Кремена Никовска,изд. Матком, ,,Организация и

функциониране на кухнята,ресторанта и хотела“-Първа част

4.Стамен Стамов,Кремена Никовска,изд ,,Матком“,изд.2012г.,,Сервиране и барманство“

5.Лекции,таблици от преподавател-MOODLE

Библиография:

1.Кристиан Фере,изд.БПИ Франция,2008г.-,,Ресторантьорство-теория и практика“ том 1 и 2

2.Йорданка Алексиева,Стамен Стамов,изд.,,Матком“,2003г.-,,Сервиране и барманство“

3.Стамен Стамов,Кремена Никовска,изд.,,Матком“-,,Организация и функциониране на ресторанта“

4.Димчо Тодоров,изд.,,Матком“,2010г.-,,Ресторантьорство“

5.Йорданка Алексиева,Стамен Стамов,изд.,,Матком“,2005г.-,,Сервиране“

Ярослав Боев,Борислав Борисов,Милена Русева,изд.ХВП,2009Г.-,,Ефективно управление на процесите в заведенията за хранене.

Библиография:

1.Димитър Панайотов, Милена Караилиева, колектив-,,Управление на човешките ресурси“,НБУ

2.Сава Джонев, Пламен Димитров- ,,ОРГАНИЗАЦИОННО КОНСУЛТИРАНЕ, МЕНИДЖМЪНТ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“, УНСС

3.Катя Владимирова-,, Стратегическо управление на човешките ресурси“,НБУ

4.Кристиан Фере,изд.БПИ Франция,2008г.-,,Ресторантьорство-теория и практика“ том 1 и 2

5.Йорданка Алексиева,Стамен Стамов,изд.,,Матком“,2003г.-,,Сервиране и барманство“

6.Стамен Стамов,Кремена Никовска,изд.,,Матком“-,,Организация и функциониране на ресторанта“

7.Димчо Тодоров,изд.,,Матком“,2010г.-,,Ресторантьорство“

8.Йорданка Алексиева,Стамен Стамов,изд.,,Матком“,2005г.-,,Сервиране“

9.Ярослав Боев,Борислав Борисов,Милена Русева,изд.ХВП,2009Г.-,,Ефективно управление на процесите в заведенията за хранене“

10.Лекции от преподавател-MOODLE

11.Национална Класификация на Професиите и длъжностите-http://www.mlsp.government.bg/bg/class.htm