BAHR569 Стаж и курсов проект "Анализ на обект"

Анотация:

Целта на извънаудиторния курс „Анализ на обект”, е студентите да съставят курсова работа или курсов проект, анализирайки обект, в който са реализирали задължителен стаж по – хотел/ресторант/кухня. Студентът трябва да изложи в писмен вид, придобитите знания по време на реализираната дейност, анализирайки обектът, неговото функциониране, проблемите и начините за тяхното разрешаване и да приложи знанията си придобити от курсовете по ресторантъорство, хотелиерство и кул. техники

прочети още
Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството (професионален бакалавър)

Преподавател(и):

преп. Славянка Стамова  

Описание на курса:

Компетенции:

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА СТАЖА Стажът протича в рамките на мин .16 работни седмици.

Предприятието, в което се провежда стажа, представя на Програмата, писмено заключение за резултата от проведения стаж.


Предварителни изисквания:

1.БП- МХР-Албена организира провеждането на стажа на студентите си в договорените обекти, след като студентите задължително са преминали теоритична подготовка от определените в този курс преподаватели. .

2

Институцията, в която се провежда стажа :

1.

2Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Стаж

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

•Лекции по ресторантьорство,

.кулинарни техники,

.хотелиерство,

.мениджмънт на тур. предприятие.