BAHR559 Счетоводство на туристическото предприятие

Анотация:

• Счетоводството се осъществява в рамките на предприятията (търговки дружества, кооперации, обществени организации, фондации, сдружения и др.) – т.е. отчетно обособени звена. В закона за счетоводството те се наричат предприятия.

• Независимо от различията в големината и спецификата на изпълняваните задачи, в дейността на предприятията има нещо общо – те разполагат с определени стопански средства, наречени активи, които са материална основа на осъществяваната дейност. Те имат конкретен състав, форма на проявление и изпълняват определена роля в стопанския живот.

• Съвкупността от всички активи, с които разполага дадено предприятие и техните източници (пасивите) формират неговото имуществено състояние. В резултат на осъществяваната дейност, активите се променят непрекъснато, както по количество, качество и състав, така и по източници на образуване и целево предназначение. Основата на тези промени са извършваните (протичащите) стопански операции. Чрез тях имущественото състояние получава динамичен характер. Обект на счетоводството е имущественото състояние на предприятието, изразено като динамична величина.

• Като обект на счетоводството, имущественото състояние на всяко предприятие се характеризира с голямо разнообразие и нееднородност. Независимо от това то може да се конкретизира в следните 4 групи: Активи (стопански средства); Пасиви (източници на стопански средства); Стопански операции и процеси; Условни активи и пасиви (правни взаимотношения от стопански характер).

• Връзката и зависимостта между счетоводната и управленската функция в предприятието е многостранна и постоянна. Тя възниква, за да се задоволят потребностите от специфичен вид информация и се развива непрекъснато в съответствие с потребностите на управлението и нормативната база.

прочети още
Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството (професионален бакалавър)

Преподавател(и):

доц. Красимир Йорданов  д-р
 Десислава Тошева - Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Мястото на счетоводството в упраавлението на предприятието в ролята му на информационна отчетност, контрола и анализа на резултатите на фирмата

• Принципите за отразяване на счетоводната информация, развиваща се непрекъснато в съответствие с потребностите на управлението на предприятието

2) могат:

• Боравят, разбират и анализират счетоводната информация като една основа за взимане на управленски решения

• Осчетоводяват текущи счетоводни операции


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Общоикономически познания по микроикономика и макроикономика

• Специализирани познания по икономика на туризма, хотелиерството и ресторантьорствотоФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Счетоводството в управлението на предприятието Счетоводно отчитане на собствения капитал на предприятието
  2. Счетоводно отчитане на икономическите ресурси на предприятието Счетоводно отчитане на икономическите ресурси на предприятието
  3. Счетоводно отчитане на разчетите на предприятието Счетоводно отчитане на дейностите и на разходите за тях
  4. Счетоводно отчитане на резултатите от дейностите на предприятието Годишно счетоводно приключване и годишен финансов отчет на предприятието
  5. Икономическа и финансова рентабилност на предприятието

Литература по темите:

• Душанов И, Димитров М, Курс по счетоводство на предприятието, ISBN 978-954-379-008-1, Изд. Ромина, 2007