BAHR554 Маркетинг на туристическия продукт

Анотация:

Курсът има за цел да разшири познанията на студентите, придобити в курс Въведение в маркетинга, и в частност да ги задълбочи в посока маркетинг на туризма и на туристическия продукт. Студентите трябва да се запознаят с елементите на маркетинговия туристически продукт, да могат да проучват и анализират маркетингова ситуация, да изучават поведението на потребителите, видовете потребители, вземането на решение от потребителя и неговите етапи като процес, както и различните референтни групи и тяхното влияние върху потребителя.

прочети още
Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството (професионален бакалавър)

Преподавател(и):

 Яна Константинова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основни понятия в маркетинга на туристическия продукт

• Да разбработват стратегия на предприятието и да правят маркетингови проучвания

2) могат:

• Да прилагат придобитите знания при провеждане на маркетингово проучване или анализ на маркетингова ситуация


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Успешно преминат курс ВАНR 149 – Въведение в маркетинга

Познания по маркетинг, хотелиерство, ресторантьорство, микро и макроикономикаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Поведение на потребителите Фактори, определящи потребителското поведение - Маркетингови фактори - Фактори на околната среда - Икономически фактори - Социални фактори - Персонални фактори
  2. Области на изследване на поведението на потребителите Референтни групи.
  3. Фази на семейния жизнен цикъл. Нужди на потребителя. Пирамида на потребностите на Маслоу. Нужди – потребности.
  4. Мотивация на потребителя. Нагласа и фактори, определящи нагласата.
  5. Процес на взимане на решение. Етапи на процеса на взимане на решение.
  6. Характеристика на марките. Поведение на туристите като потребители - Профил - Очаквания по отношение на туристическия продукт - Потребности - Мотивация - Процес на вземане на решение - Начини за превръщането на тази категория потребители в лоялни

Литература по темите:

• Балева, В., колектив, Стокова политика. С., УИ “Стопанство”, 2000.

• Дибб, С. Практическое руководство по сегментирования рынка. “Питер”, 2001.

• Диксон, П., Управление маркетингом, М., 1997.

• Доганов, Д., Дуранкев, Б. Реклама и насърчаване на продажбите, УИ “Стопанство”, 1998.

• Желев С. Маркетингови изследвания: методология и организация.УИ”Стопанство”, 1995

• Зайлер А. Маркетинг: успешно реализиране в практиката. С., “Информа”, 1993, 1-7.

• Класова Св., колектив, Маркетинг. УИ”Стопанство”, 2002.

• Котлър Ф., колектив, Еволюция на маркетинга, “Класика и стил”, 2003.

• Котлър Ф. Управление на маркетинга: структура на управлението на пазарното предлагане. “Класика и стил”, 2002.

• Котлър Ф. Котлър за маркетинга: Как да създаваме, печелим и управляваме пазарите. “Класика и стил”, 2000.

• Котлър Ф. Управление на маркетинга, “Графема”, 1996

• Младенова Г. Маркетингови анализи. Тракия-М, 2000.

• Младенова Г. Стратегическо маркетингово планиране. УИ “Стопанство”, 1998.

• Прайд У. Феръл О. Маркетинг: концепции и стратегии. “Форком”, 1994.

• Рийс, Ал. Фокус: бъдещето на вашата компания зависи от него. “Класика и стил”, 2002.