BAHR553 Правно регламентиране на туристическата дейност

Анотация:

Затвърждаване и разширяване на правните знания с елементи на трудовото и търговското право с цел формиране на умения за работа с нормативни актове, разпоредби и институции

прочети още
Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството (професионален бакалавър)

Преподавател(и):

проф. Росен Ташев  д-р
преп. Даниела Димитрова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти трябва да имат базова правна култура и да познават основните изисквания на българското законодателство за регистриране на туристическо предприятие, лицензиране и категоризиране на туристически обекти.

Те би трябвало да могат да вземат аргументирани решения при управлението на туристическо предприятие, базирани на различни нормативни актове.


Предварителни изисквания:
Знания по конституционно право , нормативни актове, договори в туризма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Същност и система на търговско право. Търговец, търговски фирми, търговски книги търговски договори. Търговско представителство.
  2. Правен режим на едноличния търговец.
  3. Видове търговски дружества. Обща характеристика. Учредяване, органи на управление.
  4. Събирателно дружество. Командитно дружество. Дружество с ограничена отговорност.
  5. Акционерно дружество. 6. Преобразуване на търговските дружества.
  6. Обединение на търговските дружества.
  7. Ликвидация на търговските дружества.
  8. Трудово право. Трудови правоотношения. Трудови договори- видове. Избори, конкурси. Основни права и задължения по трудовото правоотношение. Трудово - правни спорове .
  9. Трудова дисциплина. 12. Прекратяване на трудовото правоотношение.
  10. Работно време, почивки отпуски.

Литература по темите:

ЛАНДЖЕВ Борис, Основи на правото – Издателство на НБУ

Търговски закон 2012

Кодекс на труда

www.bg-pravo.com

www.pomagalo.com

www.lawyer-bg.com