ESCB536 Семинар "Екологични катастрофи и превенция“

Анотация:

Целта на този курс е въз основа на добитите знания от аудиторния курс Екологични катастрофи студентите да подготвят курсови работи по предварително зададени теми, които да представят и да бъдат дискутирани в рамките на семинар.

прочети още
Екология и опазване на околната среда

Преподавател(и):

доц. Ралица Берберова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти: ще добият опитност в структурирането и излагането на идеите си, участие в дискусии и защитаване на своите тези и др.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Знания в областта на природните и антропогенни бедствияФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Дискусия по заданието
  2. Самостоятелна работа по заданието
  3. Презентация

Литература по темите:

Темите и литературата се актуализират всеки семестър и се обявяват в Мудъл.

Средства за оценяване:

Презентация и дискусия

Дата на провеждане на текущия контрол:

Датата на семинара се уточнява и се качва в MOODLE.

Допълнителни обяснения за изпитните материали и критериите за оценяване: при покриване на изискванията за текущ контрол студентите могат да се освободят от изпит. Изпитът е представяне на разработката.