EEMB042 Генномодифицирани организми

Анотация:

Основната цел на курса е да запознае студентите бакалаври с генно модифицираните организми. В курса ще бъдат разгледани въпроси относно изолиране и модифициране на ДНК, основни техники за генно клониране. Внимание ще бъде обърнато на генно модифицираните организми и получаване на генни растения и животни. В курса ще бъдат засегнати и проблемите, свързани с екологичен и социално-икономичен риск при използването на ГМО. Ще бъдат разгледани методи за идентификация на ГМО, както и за предсказване и оценка на нежеланите ефекти върху човешкото здраве.

прочети още
Екология и опазване на околната среда

Преподавател(и):

проф. Даниела Пиларска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) имат познания за получаването на трансегнни растения и животни, както и за приложенията на генното инженерство, вкл. за Европейското и българското законодателство в областта на биобезопасността.

2) могат:да използват получените знания като продължат образованието си в магистърски програми, свързани с генетика, екология, а също и като специалисти, работещи в различни институции и фирми, свързани с получаване на ваксини, идентификация на ГМО и безопасност на храната.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат познания по биология и екология.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Генно инженерство. Стефан Дюкянджиев, Самир Наимов. Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2007.

An Introduction to Genetic Engineering. Desmond S.T. Nicholl. Cambridge University Press, 2008.

Genetic Engineering. Recent Development in Applications. Dana Santos, Ed., Apple Academic Press, 2010.

The GMO Handbook. 2004. Sarad Parekh, Ed. Humana Press.

GMO Myths and Truths. 2014. John Fagan, Michael Antoniou and Claire Robinson, Eds, Earth Open Source, UK. 2nd edition

Средства за оценяване:

ПРОЦЕНТНО УЧАСТИЕ НА ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНА ОЦЕНКА

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ТЕКУЩ КОНТРОЛ КОМБИНИРАНО ОЦЕНЯВАНЕ ФИНАЛЕН ИЗПИТ

ТЕСТ 40%

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 40%

ПОРТФОЛИО

УСТЕН ИЗПИТ 20%

Презентация