ESEB003 Топография и GPS

Анотация:

Курсът е практически; едносеместриален. Целта му е чрез практическа работа с топографски карти и GPS студентите да се запознаят с тези средства, необходими за изследвания и работа в областта на науките за Земята и екологията.

В курса студентите придобиват ядро от знания и умения за съставяне и използване на топографски карти и GPS в областта на екологията. В курса се изучават подробно същността и приложението на топографските карти и GPS в екологията и опазването на околната среда и тяхното приложение при вземането на управленски решения.

ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Лаборатория по природни беддствия и рискове на НБУ – GPS апарати, софтуерни приложения

прочети още
Екология и опазване на околната среда

Преподавател(и):

проф. Рангел Гюров  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

-приложението на топографските карти в областта на екологията и науките за Земята;

-принципите на работа на GPS;

-приложението на апаратурно измерените стойности с GPS;

2) могат:

-да използват специфични топографски карти в областта на екологията и опазването на околната среда;

-да извършват GPS измервания;

-да използват информацията при вземане на управленски решения.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Учебно пособие в MOODLE

Средства за оценяване:

Форми на проверка и оценка на компетенциите (с процентно разпределение на всяка от формите в крайната оценка).

Реферат – 30 % ;

Практическа задача - работа с топографски карти и GPS - 40%;

Тест - 30 %

Дата на провеждане на текущия контрол:

Защита на курсови работи – датите се уточняват със студентите в началото на всеки семестър.

Допълнителни обяснения за изпитните материали и критериите за оценяване: при покриване на изискванията за текущ контрол (курсова работа и работа с топографски карти и GPS) студентите могат да се освободят от изпит.