CSCB534 Проект: Операционни системи (UNIX/Linux)

Анотация:

Курсът:

1. Има за цел да запознае студентите с основите на системното администриране с операционната система UNIX,включително и администрирането на хетерогенни мрежи.

2. Изгражда начин на мислене на студентите, който да им помогне самостоятелно да решават разнообразнипроблеми, възникващи при администрирането на UNIX системи.

3. Запознава студентите с основните понятия при изграждането и работата на различни операционни системи.

прочети още
Информатика

Преподавател(и):

доц. Росица Голева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) Знаят:

• що е системно администриране, кои са функциите и задачите на системния администратор, начините заадминистриране на различните подсистеми в UNIX, включително на мрежовата част, изграждане на хетерогеннимрежи, работа на операционната система едновременно в конкурентна среда при много потребители и устройства;

2) Могат:

• да оценят работата на различна версия на дадена операционна система, нейните възможности и начини на работа;

• да анализират влиянието на операционната системи при изграждане на приложения и бъдещата им работа в даденасреда;

• да избират версия на операционна система при работата им в даден проект.
Предварителни изисквания:
Да имат първоначални познания по Linux.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Дискусия и обсъждане на занадията за работа
  2. Консултации
  3. Защита на проекта

Литература по темите:

Unix Computer Operating System, Tutorialspoint, 2016, https://www.tutorialspoint.com/unix/unix_tutorial.pdf

Paul Love, Joe Merlino, Craig Zimmerman, Jeremy C. Reed, and Paul Weinstein, Beginning Unix, Wiley Publishing, Inc.,Indianapolis, Indiana, 2005, https://doc.lagout.org/operating%20system%20/linux/Beginning%20Unix.pdf

W. Stallings, “Operating Systems: Internals and Design Principles”, 6th or 7th ed, Prentice Hall, 2012.

A. Silberschatz, P. B. Galvin, and G. Gagne, “Operating Systems Concepts (with Java)”, 8th Edition, John Wiley & Sons,2009.

A. S. Tanenbaum, “Modern Operating Systems”, 3rd Edition, Prentice-Hall Intl.,2006, 2008.

A. S. Tanenbaum, Marteen Van Steen, ‘Distrubuted Systems. Principles and Paradigm’, Pearson Education Inc., PrenticeHall, 2007, ISBN 0-13-239227-5.

George Coulouris, Jean Dollimore, Tim Kindberg, Gordon Blair, Distributed Systems: Concepts and Design (5th Edition) 5thEdition, by ISBN-13: 978-0132143011, Pearson Education Inc., Edinburg, 2017.