CSCB521 Операционни системи (UNIX/Linux)

Анотация:

Курсът:

1. Има за цел да запознае студентите с основите на системното администриране с операционната система UNIX,включително и администрирането на хетерогенни мрежи.

2. Изгражда начин на мислене на студентите, който да им помогне самостоятелно да решават разнообразнипроблеми, възникващи при администрирането на UNIX системи.

3. Запознава студентите с основните понятия при изграждането и работата на различни операционни системи.

прочети още
Информатика

Преподавател(и):

доц. Росица Голева  д-р
доц. Ясен Горбунов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) Знаят:

• що е системно администриране, кои са функциите и задачите на системния администратор, начините заадминистриране на различните подсистеми в UNIX, включително на мрежовата част, изграждане на хетерогеннимрежи, работа на операционната система едновременно в конкурентна среда при много потребители и устройства;

2) Могат:

• да оценят работата на различна версия на дадена операционна система, нейните възможности и начини на работа;

• да анализират влиянието на операционната системи при изграждане на приложения и бъдещата им работа в даденасреда;

• да избират версия на операционна система при работата им в даден проект.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения в сферата на:

• компютърните и комуникационни мрежи, отделните устройства и работата с тях;

• първоначални умения по програмиране на език С;

• начални познания по информатика и структури от данни.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Студентите да имат знания и/или умения в сферата на: • компютърните и комуникационни мрежи, отделните устройства и работата с тях; • първоначални умения по програмиране на език С; • начални познания по информатика и структури от данни.
 2. Същност на системното администриране.Суперпотребител. Комуникация с потребителите.Основни средства за администриране.Интерфейси за системно администриране.
 3. Файлови системи. Процеси. Устройства.Структура на файловите системи в UNIX.
 4. Работа през командния интерфейс. Вграденипроменливи на средата. Дефиниране,инициализация.
 5. Филтри за работа под Unix.
 6. Начални познания за писане на скриптове.
 7. Свързани команди, входно-изходни операции.
 8. Работа и управление на процесите. Разписания отзадачи.
 9. Зависимост и конкурентност. Блокиране напроцеси. Прехвърляне на променливи и споделянена данни между процеси.
 10. Менюта в скриптовете, първи скриптове заавтоматизиране на процеси. Разклоняване наалгоритмите при интерпретацията на скриптовете.Регистриране на потребители. Добавяне на новипотребители. Групи от потребители.
 11. Стандартни потребители и групи в UNIX.
 12. Спиране на системата. Сриване на системата.Какво да правим, ако системата не се зарежда.
 13. Управление на системните ресурси. Наблюдениена натоварването на системата.
 14. Управление на приоритетите на изпълнение.Ограничения на ресурсите на процесите.
 15. Команди за управление на мрежовите интерфейси

Литература по темите:

Unix Computer Operating System, Tutorialspoint, 2016, https://www.tutorialspoint.com/unix/unix_tutorial.pdf

Paul Love, Joe Merlino, Craig Zimmerman, Jeremy C. Reed, and Paul Weinstein, Beginning Unix, Wiley Publishing, Inc.,Indianapolis, Indiana, 2005, https://doc.lagout.org/operating%20system%20/linux/Beginning%20Unix.pdf

W. Stallings, “Operating Systems: Internals and Design Principles”, 6th or 7th ed, Prentice Hall, 2012.

A. Silberschatz, P. B. Galvin, and G. Gagne, “Operating Systems Concepts (with Java)”, 8th Edition, John Wiley & Sons,2009.

A. S. Tanenbaum, “Modern Operating Systems”, 3rd Edition, Prentice-Hall Intl.,2006, 2008.

A. S. Tanenbaum, Marteen Van Steen, ‘Distrubuted Systems. Principles and Paradigm’, Pearson Education Inc., PrenticeHall, 2007, ISBN 0-13-239227-5.

George Coulouris, Jean Dollimore, Tim Kindberg, Gordon Blair, Distributed Systems: Concepts and Design (5th Edition) 5thEdition, by ISBN-13: 978-0132143011, Pearson Education Inc., Edinburg, 2017.