CSCB525 Приложно програмиране с Java

Анотация:

В курс CSCB525 Приложно програмиране с Java се изучават моделите и технологиите за изграждане на обектно-ориентирани приложения на Java, с релационна БД. Използва се технология Hibernate ORM. Усвояват се умения за създаване на модели на данни, реализиране на основните операции с данни (създаване, показване, редактиране и изтриване) и изпълнение на критериални заявки. Курсът е продължение на курс CITB408 Програмиране на Java и е практически ориентиран (включва решаването на множество реални задачи). По време на занятията се акцентира на използването на добри практики при проектиране и реализиране на малки софтуерни проекти, които се състоят от слой с данни и слой с бизнес логика. Разглеждат се и теми като многонишково програмиране и възможност за контрол на версиите на кода

прочети още
Информатика

Преподавател(и):

гл. ас. Христина Костадинова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

При завършване на курса обучаваните ще могат:

• да разработват обектно-ориентирани софтуерни приложения на Java;

• да използват Колекции и Stream API в Java за ефективно манипулиране на съвкупности от данни;

• да създават проекти на Java с БД;

• да следят версиите на кода с технологии като Git и GitHub


Предварителни изисквания:
Обучаваните трябва да имат базови знания по Java и/или друг език за програмиране и основните концепции при проектиране и разработване на обектно-ориентирани софтуерни приложения.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Релационни БД. Създаване на модел на данните. Типове връзки между таблици. СУБД.
 2. Заявки за показване, вмъкване, редактиране, изтриване на данни (CRUD операции)
 3. Създаване на проект с БД. Hibernate ORM. Обектно-ориентиран модел и релационен модел.
 4. Създаване на проект с БД. Таблици в БД и Entity класове.
 5. Създаване на ОО проект и връзка с БД. (CRUD операции).
 6. Валидиране на данни
 7. Създаване на проект с БД. Връзки между таблици в БД
 8. Създаване на проект с БД. Критериални заявки.
 9. Контрол на версиите на кода. Git. GitHub
 10. Многонишково програмиране
 11. Concurrent API, Concurrent Collections, Records
 12. Представяне на проекти

Литература по темите:

1. Vlad Mihalcea, High-Performance Java Persistence, 2016

2. Thorben Janssen, Steve Ebersole, Hibernate Tips - More than 70 solutions to common Hibernate problems, 2017

3. Christian Bauer, Gavin King, and Gary Gregory, Java Persistence with Hibernate, Second Edition, 2015

4. James Elliott, Timothy M. O'Brien, Ryan Fowler, 2008, O'Reilly Media

5. Юлиана Пенева, Георги Тупаров, Бази от данни, 2004

6. Herbert Schildt, Danny Coward, Java: The Complete Reference, Thirteenth Edition 13th Edition, McGraw Hill, 2024