CSCB579 Програмиране на приложения с Microsoft Visual C# .NET

Анотация:

Целта на курса е да запознае студентите с основите на програмиране под .NET, използвайки езика C#. Курсът е изграден на база 2124СТ MS курс.

Курсът започва с въведение в .NET и C#. Чрез него се цели представяне на платформата на Microsoft и нейните компоненти. Следва разглеждане на основните елементи на езика С# в детайли: данни, операции, оператори, изключителни ситуации, класове, обекти, наследяване. Всяка от темите е съпроводена с демонстрация и самостоятелна лабораторна работа.

Лабораторни упражнения ще се провеждат посредством Visual Studio 2005 продукти.

прочети още
Информатика

Преподавател(и):

гл. ас. Мария Георгиева  д-р
гл. ас. Лъчезар Томов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Основните концепции на .NET framework-а

Основите на езика C#

2) могат:

да разработват приложения на C#

да проектират приложения за .NET


Предварителни изисквания:
Студентите трябва да познават основите на Обектно-ориентирано програмиране и да имат знания поне по един език за програмиране.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Създаване на С# конзолно приложение (2 часа)
 2. Използване на типовете в С# (2 часа)
 3. Работа с операторите на С# (2 часа)
 4. Използване на изключителни ситуации в С# (4 часа)
 5. Създаване и използване на методи в С#
 6. Работа с масиви в С#
 7. Текущо оценяване
 8. Работа с класове и обекти в С#
 9. Сложни типове данни. Преобразуване на данните в С#
 10. Реализация на интерфейс чрез наследяване в С#
 11. Използване на асемблита и пространство на имената в С#
 12. Дефиниране на операции и събития в С#
 13. Използване на свойства и индексатори в С#
 14. Дефиниране и използване на атрибути в С#
 15. Текущо оценяване

Литература по темите:

1. Programming with C#, MS Corporation, 2124CT, 2002.

2. Archer T., A. Whitechaper, Inside C#, MS Corporation, 2002.

3. Williams, M., Visual C#, MS Corporation, 2002.

4. Mueller, J.,Visual C#.NET Developer’s handbook, SYBEX Inc., 2002.

5. Liberty, J., Programming C#, O’Reilly, 2002.

6. Butow E., T. Ryan, C#. Your visual blueprint for building .NET applications, Hungry Minds Inc., 2002.

Средства за оценяване:

Два писмени теста - 7 и 14 седмици, на които обучаемите отговарят сами на въпросите. Всеки от тестовете формира 50% от крайната оценка.