CSCB723 Изкуствен интелект и логическо програмиране

Анотация:

Курсът запознава с принципите и методите за обработка на знанията в системи с елементи на изкуствена интелигентност.

В лекциите се разглеждат основно схемите за представяне на знания - логически теории, семантически мрежи, продукционни и фреймови системи, като се дискутират основните теоретични и практически проблеми, възникващи при формализацията на знанията.

прочети още
Информатика

Преподавател(и):

проф. Морис Гринберг  д-р
доц. Светла Бойчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

методите и средствата на изкуствения интелект, а също и основни съвременни информационни технологии (обработка на знания, многоагентни системи, обектно-ориентирано програмиране и др.)

2) могат:

да реализират програмни продукти с използване на методите и средствата на изкуствения интелект

да разбират и използват различни системи за представяне на знания


Предварителни изисквания:
прослушан курс по Математическа логика и логическо програмиранеФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Rich E., K. Knight - Artificial Intelligence Mc-Graw-Hill, NY, 1991.

2. Russel St., P. Norwig - Artificial Intelligence: a Modern Approach (2nd edittion). Prentice Hall, 2002.

3. Чарняк Ю., Д. Макдермот - Увод в изкуствения интелект. Софтех, С., 1997.

4. Weiss G. (ed.) – Multiagent Systems. MIT Press, 2001.

5. Fensel D. et al. (Eds) – Spinning the Semantic Web (paperback edition). MIT Press, 2005.

Средства за оценяване:

•Текущ контрол :

–Контролна работа 1 (25%)

–Контролна работа 2 (30%)

•Присъствие и участие в часовете - 20%

•Изпит (Курсов проект) – 25 %