CSCB405 Бази данни и системи за управление на бази данни

Анотация:

Основна цел на настоящия курс е да запознае студентите с принципите на базите от данни и свързаните с тях информационни системи. Той покрива теми, отнасящи се до моделирането и проектирането на бази от данни. Особено внимание се отделя на релационните системи и методите за осигуряване ефективна обработка на потребителски заявки. Студентите придобиват практически умения за проектиране на релационни бази от данни и разработване на съответните информационни системи. Курсът е илюстриран с практическа работа в компютърна зала, където студентите усвояват средствата на Microsoft Access за реализиране на конкретни проекти.

Курсът се състои се от следните части: Основни понятия. Моделиране на данните. Релационни СУБД. Проектиране на бази от данни.

Форми на обучение: лекционна форма, съчетана с дискусия, изпълнение на самостоятелни задачи, разработване на проекти от групи студенти.

Цели:

•да запознае студентите с основните понятия, свързани с базите от данни;

•да разгледа принципите на проектиране на базите от данни;

•да акцентира върху моделирането на данните;

•да осигури основа за решаване на специфични задачи при разработването на конкретни бази от данни.

прочети още
Информатика

Преподавател(и):

доц. Юлиана Пенева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще:

1. Знаят да моделират данни

2. Могат да проектират бази от данни


Предварителни изисквания:
Студентите да са преминали курсове по програмиране и операциони системи.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Пенева Ю. Принципи на базите от данни, НБУ, 2017.

Ернандес М. Проектиране на бази от данни. СофтПрес, 2004.

Грубер М. Mastering SQL - професионално издание, СофтПрес, 2001.

Къминг А. Ръсел Г. SQL хакове: съвети и инструменти за изследване на вашите данни, ЗеСТ Прес, 2008.

Elmasri R, Navathe S. Fundamentals of Database Systems, VIІ-th ed., Addison-Wesley, 2015.

Connolly T., Begg C. Database Systems a Practical Approach to Design, Implementation, and Management. Boston: Pearson, 2015.

Date C. (2004). An Introduction to Database System, Boston: Pearson.

Ramakrishnan R., Gehrke J. (2003). Database Management Systems, McGraw-Hill.

Garcia-Molina H.,Ullman J.,Widom J. Database Systems: The Complete Book, 2-nd ed. Prentice Hall, 2009.

Tivari S. Professional NoSQL, Wrox Press, 2011.

Teorey T et al. Database Modeling and Design: Logical Design, V-th ed., Morgan Kaufmann Publishers, 2011.

Hellerstein J.,Stonebraker M. Readings in Database Systems ,4th edition, MIT Press, 2005.

Средства за оценяване: