APLB560 Ритуал и общество

Анотация:

Курсът има за цел да въведе студентите в изучаването на ритуала и връзката му с основни културни феномени като религия, традиция, обичай, празник. Набляга се върху ролята на ритуалите в организацията на обществения живот. Дискутират се основни изследвания върху ритуала от областта на антропологията и на други социални и хуманитарни науки. Студентите усвояват основни термини, концепции и подходи при изучаването на ритуала. Очертава се ролята на ритуала за поддържането на социалната структура и в живота на различните общности.

прочети още
Антропология

Преподавател(и):

проф. Магдалена Елчинова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• що е ритуал, какви са основните му особености и разновидности и как се изучават те в контекста на социалния живот на една общност;

• базисни текстове и концепции върху изучаването на мита, ритуала и религията.

2) могат:

• да анализират научно безпристрастно ритуали и религиозни феномени, принадлежащи както към далечни култури, така и от непосредствената им социална действителност;

• да боравят с терминологичен апарат, научна литература и методи за анализ, засягащи ритуала и приложими и към други курсове в програмата.


Предварителни изисквания:
Няма.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Задължителна литература:

Елчинова, М. Ритуал и видове ритуално действие – В: В.Гарнизов, Цв. Лазова (съст.) Ловци на умове, ІІІ. София, НБУ, 45-63

Женеп, А. ван, 1992. Класиране на обредите. – В: АВС на етнологията. I. София, Издателство на СУ

Търнър, В. Ритуалният процес. София, 2001

Препоръчителна литература:

Bell, C. 1997. Ritual. Perspective and Dimensions. New York, Oxford, Oxford University Press

Kertzer, D. 1988. Ritual, Politics, and Power. New Haven, Yale University Press

Допълнителна литература:

Бокова, И. (съст.) 1995. Маскарадните игри – минало и съвременност. Перник, Кракра

Бочков, П. 2002. Увод във фолклорната култура. Пловдив, Издателство на Пловдивския университет

Гарнизов. В. 1994. Мъртвият и живите – Български фолклор, кн. 2, 12-23

Елиаде, М. Шаманизмът и архаичните техники на екстаза, С., 1996

Елчинова, М. Виктор Търнър и изследването на ритуалните символи. – В: М.Елчинова, Ц.Лазова (съст.). Значими имена в антропологията – 2. София, Издателство на НБУ, “Планета 3”, 2006, 33-49

Живков, Т.Ив. Увод в етнологията. Пловдив, 2000

Значими имена в антропологията, т. 1 и т. 2, София, НБУ, 2005 – 2006

Иванова, Р. 1981. Българската фолклорна сватба. София, БАН

Идеи в културологията. Т. 1 и 2. С., 1990 и 1993

Касирер, Е. 1988. Философия на символните форми. София

Краев, Г. 1992. Лицедействието – Български фолклор, кн.1, 23-37

Краев, Г., И.Бокова (съст.) 1999. Маска и ритуал. София, НБУ/ Яр

Леви-Строс, К. 1995. Структурална антропология II. София

Ловци на умове, т. 1-3, 2002, 2003, 2008

Мос, М. 1999. Дарът. София, ИК Критика и хуманизъм

Обреди и обреден фолклор, 1981. София, БАН

Радклиф-Браун, А. 1997. Структура и функция в примитивното общество. София, Лик

Тодорова-Пиргова, И. 2000. Човек и ритуал. София, Издателство на СУ

Тодорова-Пиргова, 2003. Баяния и магии. София, БАН

Barnard A., 2000. History and Theory in Anthropology, Cambridge, CUP

Barnard A. and J. Spencer (eds). , 1996. Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology. London, Routledge

Bell, C. 1997. Ritual. Perspective and Dimensions. New York, Oxford, Oxford University Press

Eriksen, T.H. 2001. Small Places, Large Issues. Pluto Press

Hendry, J. 1999. Other People’s Worlds. An Introduction to Cultural Anthropology. Macmillan Press

Kertzer, D. 1988. Ritual, Politics, and Power. New Haven, Yale University Press

Средства за оценяване:

Описание на ритуал по избор

Реферат върху А. ван Женеп "Класиране на обредите"

Сравнение между ритуал, детска игра и театрална постановка

Тест