APLB631 Културна география на България

Анотация:

Курсът въвежда в основните културно-етнографски области в България, обособени по различни признаци – диалект, традиционна музикална и танцова култура, демографски състав, поминък, облекло, културно наследство и др. С примери от конкретни теренни изследвания, визуални материали и етнографски филми студентите ще се запознаят със спецификата на регионите, с тяхното историческо развитие и съвременно състояние.

• Целта на курса е да въведе студентите в културното разнообразие по региони в България и да развие у тях отношение на разбиране и разпознаване на другостта.

прочети още
Антропология

Преподавател(и):

проф. Пламен Бочков  д-р
доц. Ирена Бокова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Кои са основните културно-етнографски области в България.

• Най-важните им характеристики и особености.

• Факти, реалии и описания на областите, основна литература за тях.

2) могат:

• Да разпознават различните области и региони на културната карта на България.

• Да ползват специализирана литература по антропология и свързаните с нея социални науки.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Сакар. Етнографски езикови и фолклорни проучвания и материали. БАН, С.

2. Софийски край. Етнографски езикови и фолклорни проучвания и материали. БАН, С.

3. Добруджа. Етнографски езикови и фолклорни проучвания и материали. БАН, С.

4. Пирински край. Етнографски езикови и фолклорни проучвания и материали. БАН, С.

5. Ловешки край. Етнографски езикови и фолклорни проучвания и материали. БАН, С.

6. Родопи. Етнографски езикови и фолклорни проучвания и материали. БАН, С.

7. Капанци. Етнографски езикови и фолклорни проучвания и материали. БАН, С.

8. Рупци. Етнографски езикови и фолклорни проучвания и материали. БАН, С.

9. Вакарелски, Хр. Етнография на България