ANEB048 

Annotation:

За културния (социалния) антрополог работата с архивни материали, статистика и разни справочни издания се явява необходимо допълнение към полевите изследвания. Курсът си поставя практически цели - да научи студентите по културна антропология да работят с архивни документи, статистически материали и на други практически умения. Ще бъдат организирани посещения в архиви и в Народната библиотека. Ще бъде показано как се работи с каталог и как се поръчват и ползват архивни фондове и архивни единици, също как да бъдат цитирани в писмени работи. Това умение ще бъде затвърдено чрез възлагане на самостоятелна задача на всеки студент, която ще бъдат проверена, коригирана и оценена. Ще бъдат дадени практически съвети за работата с библиотечните каталози, а именно, за търсене на материали по тема от тематичния каталог, търсене на книги, на които не е посочен автор, работа с издадени библиографии, достъп до забранената при социализма литература и пр. Най-сетне, ще бъде показано как се борави със статистически издания: статистически годишници, издания на Статистическия институт и пр.

прочети още
Anthropology

Lecturers:

Prof. Rumen Daskalov, DSc

Course Description:

Competencies:

Завършилите курса могат да се ориентират в библиотечни каталози и да търсят самостоятелно материали в архиви.

Те също могат да боравят със статистически материали.
Prerequisites:
Обща способност да се работи в реални библиотеки.

Обща способност да се търсят конкретни материали в интернет.

Types:
Full-time Programmes

Types of Courses:
Project

Language of teaching:
Bulgarian

Topics:

Bibliography:

Литература:

Мария Кузманова, История на архивите и организация на архивното дело в България –

electronic-library.org/Book%/200003.htm

Румен Даскалов, Българското общество, 1878-1939, т. 1-2.

Assessment:

Формите на оценяване са две:

1. Текущо оценяване: една оценка въз основа на практическа работа в архив или библиотека и

2. Крайно оценяване: писмена курсова работа по консултирана с мен тема.

Ако липсва една от тези оценки явяването на изпит е задължително.