BAAB518 Счетоводен документооборот

Анотация:

Курсът по „Счетоводен документооборот” включва теми, свързани с изучаването на нормативните изисквания и практическото оформяне на документите циркулиращи в счетоводството на компаниите.Той има преобладаващо практическа насоченост и си поставя следните цели:

• да разясни задълбочено и достъпноособеностите и проблемите при оформянето на счетоводните документи;

• да създаде умения за успешното прилагане на придобитите по време на курса знания в практиката.

При представянето на тематичните единици се използват традиционни и съвременни подходи, приложими в областта на счетоводството, с което се цели създаването на широкообхватна и задълбочена подготовка на студентите в областта на счетоводството.

Съдържанието на курса се актуализира текущо, съобразно промените в нормативната уредба и постиженията в теорията и практиката на счетоводството.

прочети още
Счетоводство и контролинг

Преподавател(и):

доц. Пламен Илиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• да аргументират необходимостта от създаването на счетоводна информация;

• нормативните изисквания за оформянето на различни видове счетоводни документи;

• да създават счетоводна информация за дейността на стопанските организации.

2)могат:

• да съставят счетоводни документи обслужващи различни аспекти на счетоводното отчитане в компаниите;

• да определят необходимостта от създаването на определен счетоводен документ в различните казуси при управлението на компаниите.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Основи на счетоводството

• Методология на счетоводството

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Тема 1. Същност и изисквания към счетоводните документи
  2. Тема 2. Особености при изготвяне на документи, свързани с капитала на предприятието
  3. Тема 3. Особености при изготвяне на документи, свързани с нетекущите материални и нематериални активи на предприятието
  4. Тема 4. Особености при изготвяне на документи, свързани с материалните запаси на предприятието
  5. Тема 5. Особености при изготвяне на документи, свързани с паричните средства и еквиваленти на предприятието
  6. Тема 6. Особености при изготвяне на документи, свързани с разчетите на предприятието
  7. Тема 7. Особености при изготвяне на документи, свързани с финансовите активи на предприятието
  8. Особености при изготвяне на документи, свързани с разходите и приходите на предприятието
  9. Документооборот и неговата организация в предприятието.

Литература по темите:

Башева,С., Миланова, Е., Йонкова, Б., Петрова, Д. и др., Основи на счетоводството, София, „Стопансктво”, 2009 г.

• Дамянов, Д. Финансово счетоводство, Свищов, Издателство „Ценов”, 2009.

• Душанов, И., Димитров, М., Курс по счетоводство на предприятието, София, Издателство „Ромина”, 2008 г.

• Дурин, С., Дурина, Д., Счетоводство на предприятието, София, Издателство

„Форком”, 2006 г.

• Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, Държавен вестник, бр.86, 2007 г.

• Международни стандарти за финансови отчети, приети с ПМС № 207/07.08.2006 г., Държавен вестник,бр.66, 2006 г.

• Петрова, Д., Счетоводство: задачи и тестове, София, 2010 г.

• Епстейн, Б., Мирца, А., Международни стандарти за счетоводство и

финансова отчетност. Коментари и приложения, София, “К&Б консулт”, 2004 г.

• Божков, В.,Симеонова Р., и др. Финансово счетоводство, В. Търново, Абагар, 2009 г.

• Панчева, Ст. в съавторство.Счетоводство. (сборник от задачи, казуси и тестове). В. Търново, Фабер, 2009 г.

• Панчева, Ст.в съавторство. Счетоводство. (сборник от решени и нерешени задачи, казуси и тестове). – В. Търново, Фабер, 2010 г.

• Панчева, Ст. в съавторство.Финансово счетоводство. (сборник от задачи). Свищов, АИ “Ценов”, 2006 г.

• Панчева, Ст. Счетоводство на предприятието. (сборник от решени и нерешени задачи и казуси). – София, НБУ, 2014 г.