BAFB763 Търговско банкиране І част

Анотация:

• Курсът “Банки и банково обслужване” има за цел да разкрие пред студентите голямото разнообразие на банковата дейност. Ударението е поставено както върху обслужването на банковите клиенти в процеса на извършваните банкови операции, така и върху ролята на централната банка.В курса се обръща специално внимание на активните и пасивните банкови операции, на инвестиционната дейност на банките и на платежните операции.

прочети още
Счетоводство и контролинг

Преподавател(и):

доц. Ренета Димитрова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще:

знаят:

1. Каква е организацията на банковата система в нашата страна;

2. Какво представляват банките като финансови институции и колко сложна и многостранна е тяхната дейност.

могат:

1. да прилагат правилно понятията, теориите и концепциите, познати им от курса в практически изследвания.

2. да локализират и използват интернет и библиотечните ресурси;

3. да започнат работа в банки като служители във фронт офис, в кредитни отдели и други.


Предварителни изисквания:
Основни знания по финанси.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Банките - произход и същност. Възникване на банките. Дефиниране на понятието “банка”. Видове банки.
  2. Банкова система. Същност и структура на банковите системи. Банкови системи в страните с развито пазарно стопанство. Исторически преглед на развитието на българската банкова система.
  3. Централни банки. Възникване на централните банки. Място на БНБ в съвременната ни икономика. Функции на БНБ. Зависимост и независимост на централните банки. Инструменти на парично-кредитната политика на централните банки.
  4. Същност и видове търговски банки. Банкови операции - активни и пасивни банкови операции.
  5. Пасивни операции на търговските банки. Мобилизиране на временно свободните парични средства. Гарантиране сигурността на депозитите. Формиране на собствения капитал.
  6. Активни операции на търговските банки. Кредитиране на нефинансови институции и други клиенти. Място и роля на инвестиционната дейност на търговските банки. Други активни банкови операции.
  7. Посреднически банкови операции. Операции по безкасови плащания. Касови операции. Даване сна референции. Обществен трезор. Картови операции. Електронно банкиране. Други посреднически банкови операции.
  8. Анализ на банковата дейност - същност и видове анализ, анализ на рентабилността, на ликвидността.

Литература по темите:

Основна литература:

1.Вачков, Ст. и колектив, Въведение в банковото дело, Стено, 2009

2.Младенов, М. Пари Банки кредит. Princeps, 1998

3.Стефанова, П. Банки и кредитно посредничество. Тракия, 2000

4.Димитрова, Р. Банки и банково обслужване, Ромина, 2011

5.Закон за кредитните институции

6.Закон за гарантиране на влоговете

7.Закон за потребителския кредит

Допълнителна литература:

1.Александрова, М. и екип . Финанси – практически моменти, С., 2005

2.Заутер, В. Основи на банковото дело. Делфинпрес, 1994

3.Завадска, З и колектив, Банково дело, УИ Стопанство-УНСС, 2004

4.Михайлов, Ев. и колектив. Пари и банково дело, Мартилен, 1998