BAFB555 Застраховане

Анотация:

Курсът представя съвременните виждания за същността на застраховането и неговото историческо развитие, риска и управлението му, застрахователния пазар и участниците в него, формите на застраховане и видовете застрахователни продукти, организацията на застрахователните предприятия, както и взаимовръзките между превенцията и застраховането. Целта на курса е да се изгради основен понятиен апарат и фундаментално разбиране за застраховането и дейността на застрахователите у нас.

прочети още
Счетоводство и контролинг

Преподавател(и):

гл. ас. Надя Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• тенденциите в историческото развитие на застраховането в света и да използват правилно основните застрахователни понятия;

• каква е организацията на застрахователните структури, функциониращи на българския пазар;

• характеристиките на различните надзорни системи и техните сравнителни предимства.

2) могат:

• да се ориентират сред многообразието на застрахователни продукти, предлагани на пазара, с цел задоволяване на определени потребности.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• да знаят и използват свободно фундаменталните икономически термини и понятия;

• да боравят с някои елементи на базисния финансов инструментариум.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Възникване и развитие на застраховането - теории, етапи, тенденции. Развитие на застраховането в България - етапи, тенденции и характерни черти. Риск. Събитие и случай. Рискова ситуация и видове събития (дефиниране на базисни застрахователни понятия) Класификация на застрахованите обекти и оценка на риска. Изравняване на риска (дефиниране на дейности, определящи същността на застраховането) Управление на риска – същност, фази, мероприятия за осъществяването му. Превенция и застраховане (необходимост, мерки за превенция, същност на застраховането, теории, функции и роля на застраховането) Застрахователна услуга (същност и класификация).Форми на застраховане (същност, основни понятия и видове форми). Застрахователни вноски (същност и видове според различни класификационни критерии) Застрахователен пазар. Държавата и застраховането, структура на застрахователния пазар. Организация на застрахователното предприятие -същност на предприятието, акционерно дружество, взаимозастрахователна кооперация. Финансиране на застрахователното дружество – потребност от капитал в застраховането, форми на финансиране, финансово планиране. Посредници в застраховането и презастраховането – значение на посредниците за работата на застрахователните дружества. Застрахователен брокер. Застрахователен агент. Застрахователен договор, общи условия в застраховането. Видове застрахователни продукти

Литература по темите:

Основна литература:.

• Драганов, Хр.,Застраховане, Тракия – М, София, 2008 г.

• Илиев, Б. и колектив, Основни принципи на застраховането, Фабер, Свищов, 2010 г.

• Илиев, Б. и колектив, Основи на застраховането, „Абагар” – В. Търново, 1998 г.

• Илиев, Б., Управление на риска в застрахователните дружества, АИ „Ценов” – Свищов, 1994 г.

• Илиев, Б. и Р. Ерусалимов, Застрахователни продукти, Фабер, 2009 г.

• Кодекс за застраховането

Средства за оценяване:

Тест, самостоятелна работа