BAFB502 Финанси на предприятието

Анотация:

Курсът представя съвременните виждания за финансите на предприятието – финансовите активи и пасиви на фирмата, тяхнaта същност и управление. Той покрива стандартните теми по тази дисциплина. Ударението е поставено върху решаването на казуси и задачи, т.е. върху практическото прилагане на учебния материал.

прочети още
Счетоводство и контролинг

Преподавател(и):

доц. Емил Калчев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще:

1. ЗНАЯТ:

а) да отчитат риска и ефективността при инвестиционните решения;

б) да боравят с методите на капиталовото бюджетиране;

в) методите и формите за финансиране;

г) факторите, определящи разпределението на печалбата в дружеството;

д) моделите за определяне на оборотния капитал на дружеството.

2. МОГАТ да:

а) прилагат придобитите теоретични знания;

б) вземат инвестиционни и финансови решения;

в) да анализират факторите, влияещи върху дивидентната политика;

г) мобилизират финансов ресурс от алтернативни и традиционни източници при оптимизиране на неговата цена.
Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Корпоративен мениджмънт
 2. Корпоративен мениджмънт и финанси
 3. Принципи на финансите
 4. Теория на финансовите калкулации
 5. Теория на финансовите решения
 6. Инвестиции във финансови инструмменти
 7. Инвестиции в реални активи
 8. Финансова ефективност на инвестициите в реални активи
 9. Риск на инвестициите в реални активи
 10. Обединяване на предприятия
 11. Финансов анализ на прекратяване дейността на предприятията

Литература по темите:

1. Александрова, М. /Калчев, Е. Финанси на предприятието, София: НБУ, 2013

2. Brealey, R./ Myers, S.: Principles of Corporate Finance, New York, 1996.

Допълнителна литература:

3. Александрова, М. и колектив, “Финанси – теория и практика. Учебно пособие за самоподготовка”, Стопанство, С. 2000 г., с. 199-359.

Допълнителна литература:

4. Петров, Г. и колектив: Корпоративни финанси, София: “Тракия - М”, 2006 г.

Орешарски, П.: Финансов анализ и управление на инвестициите, С., 1997.

5. Brigham, E.F.: Financial Management - Theory and Practice, The

Dryden Press, 1994.