BATB504 Маркетинг в туризма

Анотация:

Целта на курса „ Маркетинг в туризма ” е да запознае студентите с основните постановки за същността, специфичните особености и направления на развитие на маркетинга в туризма, като философия на бизнеса, стратегия, политика и студентите да получат задълбочени знания за методологията на разработване , оценка, избор и реализиране на маркетингови стратегии и да се формират умения за прилагане на тези знания в практиката. Разглеждат се различни видове стратегии и очакваните от тях резултати.В логическа последователност се разглеждат и изучават маркетинг процесите, стратегическото маркетинг планиране, поведение на потребителя на пазара и комуникации при туризма. Курсът обобщава получените теоретични знания в областта на маркетинга и туризма и им придава подчертана практическа насоченост.

• Получат задълбочени знания за методологията на разработване, оценка, избор и реализиране на маркетинг в туризма

• Формират умения за прилагане на теоретичните знания при решаване на конкретен практически проблем

прочети още
Управление на туризма

Преподавател(и):

доц. Надя Маринова  д-р
доц. Милена Караилиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Същност и особености на маркетинг в туризма

• Основни принципи на управление на маркетинговия бизнес в туризма

• Да познават и успешно прилагат маркетинговата стратегия и подход в туризма

2) могат:

• да разработват и управляват осъществяването на маркетингова стратегия на различни организации.

• да се запознаят и проследяват поетапното развитие на видовете концепции за фирмено управление, довело до появата и утвърждаването на маркетинга като приоритетен управленски подход в условията на развития туризмен сектор


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• основни знания в областта на маркетингаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

ЛИТЕРАТУРА

Основна

1. Котлър, Ф. 2002. Управление на маркетинга: структура на управлението на пазарното предлагане. “Класика и стил”.

2. Ламбен, Ж.-Ж. 2006. Менеджмент, ориентированный на рынок: Стратегический и операционный маркетинг. Питер.

3. Младенова, Г. 2006. Маркетингово планиране. УИ “Стопанство”.

4. Младенова Г. 2000. Маркетингови анализи. Тракия-М.

5. Младенова Г. 1998. Стратегическо маркетингово планиране. УИ “Стопанство”.

Допълнителна

1. Дибб, С. 2001. Практическое руководство по сегментирования рынка. Питер.

2. Диксон, П. 1998. Управление маркетингом. Бином.

3. Доганов, Д. 1994. Маркетинг в туризма. Принсепс.

4. Дракър, П. 2002. Ефективното управление. Класика и стил.

5. Дракър, Питър. 2002. Практика на мениджмънта. Класика и стил.

6. Желев С. 1995. Маркетингови изследвания: методология и организация.УИ”Стопанство”.

7. Желев С. 2000. Маркетингови изследвания за маркетингови решения. Тракия-М.

8. Зайлер А. 1994. Маркетинг: успешно реализиране в практиката. 1-7. ИЦТТ Информа.

9. Иванов, П. 2004. Цели, стратегии и тактики в маркетинга, ИСК.

10. Изкуството на войната: древни китайски трактати. 2001. ИК”Труд”.

11. Класова Св., кол. 2002. Маркетинг. УИ”Стопанство”.

12. Котлър Ф. 2000. Котлър за маркетинга: Как да създаваме, печелим и управляваме пазарите. “Класика и стил”.

13. Котлър Ф. 1996. Управление на маркетинга, Графема.

14. МакДональд, М. 2003. Стратегическое планирование маркетинга. Питер.

15. Макнийли, Мак. 2002. Сун Дзъ и изкуството на войната в бизнеса. Фокус.

16. Михайлов, М. Стратегическо управление на туризма. НБУ.

17. Портър, М. Е. 2004. Конкурентното предимство на нациите. Класика и стил.

18. Прайд У. Феръл О. 1994. Маркетинг: концепции и стратегии. Форком.

19. Рибов, М. 2005. Туризъм без граници. Конкурентното предимство в туризма. Нова звезда.

20. Рийс, Ал. 2002. Фокус: бъдещето на вашата компания зависи от него. Класика и стил.

21. Стратегическият избор в туризма. 2005. Тракия-М.

22. Тончев, Цв., С. Милева. 2004. Социална психология и туристическо поведение. Тилиа.

23. Траут, Джак, С. Ривкин. 2000. Бъди различен или умри. Кръгозор.

24. Хетън, Анджела. 2001. Планирането в маркетинга. Инфодар

25. Ambler T. 2000. The Financial Times Guide to Marketing: From Advertising to Zen. Pitman Publishing.

26. Boyd H., O. Walker. 1992. Marketing Management: a Strategic Approach.

27. David, W Cravens. 1994. Strategic Marketing.IRWIN.

28. Hamel G. 2000. Leading the Revolution. HBSP, Boston (Mass.).

29. Hamel G., Prahalad C.K. 1994. Competing for the Future. HBSP, Boston (Mass.).

30. Kotler, Ph., J. Bowen, J. Makens. Marketing for Hospitality and Tourism. 3-ed ed., Prentice Hall, 2003.

31. Lynch R. 1994. European Marketing: A Strategic Guide to the New Opportunities. IRWIN.

32. McDonald Malcolm. 1995. Marketing Plans. How to Prepare Them, How to Use Them. Oxford (UK): Butterworth- Heineman Ltd.

33. Mercer, D. 1998. Marketing Strategy – the Challenges of the External Environment. Penguin Books.

34. Peter J. Paul, James H. Donnelly. 1993. Marketing Management: Knowledge and Skills. BPI IRWIN.

35. Peter J. P. 1998. Consumer Behaviour and Marketing Strategy. McGraw- Hill.

36. Webster F.E., Jr. 1994. Market-Driven Management. John Wiley & Sons.

37. Периодични издания: European Journal of Marketing; International Marketing Review; Journal of Marketing ( American Marketing Association); Journal of Strategic Marketing; Marketing Intelligence and Planning; International Journal of Research in Marketing; Journal of Euromarketing; Journal of Marketing Management (Charterd Institute of Marketing); Journal of Marketing Management (Marketing Management Association), в-к Капитал, в-к Пари, електронни списания и др.

Средства за оценяване:

тест1 - след тема 4

тест2 - след тема 6

тест3 - след тема 9