LEAB078 Специализиран превод (английски и немски език)

Анотация:

• Целта на курса е да се развият умения за писмен превод на различни видове специализирани текстове за професионални цели в областта на администрацията, управлението, икономиката, правото, технологиите и др.

прочети още
Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

Преподавател(и):

гл. ас. Милка Хаджикотева  д-р
гл. ас. Анелия Ламбова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- Характерни особености на специализирания език;

- Видове специализиран текст;

- Характерни особености на специализирания текст;

- Стратегии при превод на специализиран текст – предварителна подготовка, източници на информация, изготвяне на терминологични банки, анализ на текст, изречение, дума и словоформа, преводачески трансформации и др.

2) могат:

- да анализират конкретен специализиран текст с оглед на неговите характерни особености;

- да анализират проблемните за превода езикови и извънезикови елементи;

- да превеждат адекватно от немски на български/английски език и от български/английски на немски различни видове специализиран текст: директиви, наредби, регламенти, договори, оферти, технически спецификации, сертификати и др.


Предварителни изисквания:
Знания и умения по немски език на равнище В1 - В 2

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Немски

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Анализ на текста, ориентиран към неговия превод – граматични особености, лексика, словоред
  2. Прагматични аспекти на превода Преводни трансформации Превод на специализирани текстове – Тема „Wirtschaft“ – Икономика
  3. Превод на специализирани текстове – Thema „Bankwesen, Finanzen“ – «Банково дело, финанси»
  4. Превод на специализирани текстове -Thema „Verwaltung“ – «Aдминистрация» Превод на специализирани текстове – Thema „EU-Recht” – Европейско право
  5. Превод на специализирани текстове –(Produktbeschreibung, Technische Daten) - описание на продукт, технически данни Превод на специализирани текстове – Thema „Allgemeine Geschaftsbedingungen“ – „Общи търговски условия“

Литература по темите:

Бизнес-речник: Немско-български, българско-немски. София: PONS, 2004

Немско-български политехнически речник = Deutsch-bulgariscгes polytechnisches Worterbuch / Състав. Ангел Писарев и др. . София: Техника, 2010

Немско-български електротехнически речник / Ангел Писарев, Димитър Стаменов. София: Техника, 1972

Немско-български технически речник : Химия. Химична технология. Металургия / В. Велев и др. София: Техника, 1973

Немско-български и българско-немски картинен речник. Труд, Duden, София 2004

Немско-български тематичен речник / Ред. Цветана Хесапчиева-Малешкова и др. = Thematisches Woerterbuch Deutsch-bulgarisch / Z. Hesapcieva-Maleskova, София: Наука и изкуство 1991

InterActive Terminology for Europe. URL: http://iate.europa.eu/switchLang.do?success=mainPage&lang=de

MARKT. Deutsch fur den Beruf – Materialien aus der Presse. Erich Schmidt Verlag

EUR-Lex. Der Zugang zum EU-Recht. URL: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=de

Средства за оценяване:

ТЕСТ - 10%

ТЕСТ - 10%

ПРЕВОД - 20%

ПРЕВОД - 20%

САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА (ПРЕВОД И ТЕРМИНОЛОГИЧНИ БАНКИ)- 40%