LEAB077 Специализиран превод (английски и испански език)

Анотация:

Целта на курса е да се развият умения за писмен превод на различни видове специализирани текстове за професионални цели в областта на администрацията, управлението, икономиката, правото, технологиите и др.

прочети още
Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

Преподавател(и):

гл. ас. Милка Хаджикотева  д-р
доц. Венета Сиракова  д-р
преп. Валентина Славова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- Характерни особености на специализирания език;

- Видове специализиран текст;

- Характерни особености на специализирания текст;

- Стратегии при превод на специализиран текст – предварителна подготовка, източници на информация, изготвяне на терминологични банки, анализ на текст, изречение, дума и словоформа, преводачески трансформации и др.

2) могат:

- да анализират конкретен специализиран текст с оглед на неговите характерни особености;

- да анализират проблемните за превода езикови и извънезикови елементи;

- да превеждат адекватно от испански на български/английски език и от български/английски на испански различни видове специализиран текст: директиви, наредби, регламенти, договори, оферти, технически спецификации, сертификати и др.


Предварителни изисквания:
Знания и умения по испански/английски език на равнище В1 - В 2

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Испански

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Анализ на текста, ориентиран към неговия превод – граматични особености, лексика, словоред
  2. Прагматични аспекти на превода
  3. Преводни трансформации
  4. Превод на специфични думи и изрази (имена, географски топоними и имена)
  5. Превод на специализирани текстове от областите банково дело и финанси
  6. Превод на специализирани текстове от областта на икономиката
  7. Превод на специализирани текстове от областта на администрацията
  8. Превод на специализирани текстове от областта на европейското право
  9. Превод на специализирани текстове – описание на продукт, технически данни
  10. Превод на специализирани текстове от областта на търговията

Литература по темите:

Материали в Мудъл

Испанско-български речник, Наука и изкуство, 1992 българско-испански. София: PONS, 2004

Английско-български, българско-английски речник, БАН, 1988

Средства за оценяване:

ТЕСТ - 20%

ПРЕВОД - 40%

САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА - 40%